Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 73 J1

Deeze Misfive diende ter geleide Van de volgendê Copie:

,, Vrijheid , Gelijkheid , Broederfchap. „ In den Hage , den n Julij 1796. „ Htt Tweede Jaar der Bataaf fiche Vrijheid.

„ Het Provintiaal Committé van Holland aan

den Raad der Gemeente der Stad Rotterdam. „ medeburgers! Tn antwoord op uwe Misfive van den i8den dee„ zer , waar bij gijlieden aan Ons kennis hebt gegee„ ven, dat de predikant jan scharp, als hebbende „ geweigerd de Belofte, door het Provintiaal Beftuur „ bij derzelver aanfehrijving van den 30 Junij laatst,, leden gevorderd, af te leggen, door Ulieden in hec „ waarneemen zijner functien is geinterdiceerd &c.

dient, dat het Provintiaal Committé deeze interdic,, tie houdt voor eene effective dimisfie , en alzoo „ voorfz. Ds. jan scdAHP, als daadelijk van zijnen „ post, als 1.eeraar, gedimitteerd; Ulieden al verder „ gelaftende om van deeze dimisfie ten fpoedigfte le,, gaale kennis te geeven aan den Kerkenraad der Ge„ reformeerde Gemeente in uwe Stad.

„ Daar mede

„ Heil en Broederfchap. Het Provintiaal Committé ",, van Holland.

(get.) „ C. J. VAN BRAK EL Vt.

„ Ter Ordonnantie van het zelve

(get.) „ L J. BLOK , Ahfi. Secr.

(onder ftondt) „ Accordeert met deszelfs „ Oiigincel.

(get.) ,, L. VAN O YEN A-Zn.

„ Secr" E 5 Door

Sluiten