Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< $1 y

„ reerd: welke ©f direct en volftrekt weigeren de be,, lefte afteleggen , of dezelve vooraf zoodanig inter„ preteeren , reftringeeren , of andere verkhsringen „ ftrijdig met den aart en 't effect dier belofte, of mee „ de intentie van 't Provinciaal Beftuur, aan zig re„ ferveeren: koert 't evenwel aan Gecommitteerden, „ (behoudens beter oordeel en mer verfchuldigden eer„ bied gezegd ) zeer bedenkelijk voor , of diezelfde ,, bewoordingen zoo verre kunnen geëxrendeerd wor„ den , dat dezelve zouden kunnen beteekenen, zoo ,, als naar ons inzien in 't cas fubjèct zou moeten plaats ,, hebben, „ ook zal het voor eene indirecte Wefge„ „ ring gehouden worden, wanneer iemand, mftel„ ., lig gezegd te hebben, ik doe de belofte* noodig ,„ „ oordeelde, en daarom verkoos, tot wegneeming „ ,, van alle mentaale of vermeende dubbelzinnigheid, „ en tot bewijs van de oprechtheid zijner meening, 7, „ 'er bijrevoegen, in conformiteit met de Publicatien ., ,, van bit tegenwoordig Beftuur" Iets , waar op „ waarfch jneiijk de VVetgeever bij het ftellen van die bewoordingen in het geheel niet gedagt heeft. „ Eindelijk neemen «ie Gecommitteerden de vrijheid hier nog bij te voegen, dat zij geene de minite verdenking bij zig zeiven voeden , nog eenigzints gc,, reekend willen worden, den Raad der Gemeente, „ of eenig Lid van dezelve, te befchuldigen, als of „ die in hun oordeel over het gedrag van Ds. scharp, zoo als het zelve hun in den beginne is voorgeko., men, door eenige voorbaarigheid, partijdigheid, onbillijkheid, öf andere beginzelen ware misleid ge,, worden, noch ook, om in de gewenschte herftel., ling" van hunnen Medebroeder, den Raad der Ge„ meente, of het Provinciaal Committé eenigzints te ^, compromitreeren. Neen, hier tegen wel uitdrukke., lijk protefteerende, verklaaren Gecommitteerden, door het inleveren van deeze Memorie, en de daar „ in gemelde verklaaringen van Ds. scharp , niets „ anders te bedoelen , dan , ware het mogelijk , bij 5, eene nadere overweeging van alles, war daar toe in l, aanmerking zou kunnen komen, den Raad der Ge,, meente te beweegen tot een gumtiger oordeel over ,, het gedrag van Ds. scharp, en hem vrij te kennen van alle directe of indirecte weigering van de

n be"

Sluiten