Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 84 y

Schoon nu deeze Memorie geheel buiten eenige nffpraak met mij opgefteld was, en door de Commisfie aan mij niet voor twee dagen laater, Woensdag deri 3den Augustus , is voorgeleezen , en dus in eenige Jdeine bijzonderheden, zoo wel als in de welmeenearie conclufie , geheel voor reekening is van dèrzelvef Opdellers. zal zij echter ten eeuwigen dage, voor Mij en de Mijne, voor de geheele Gemeente, cn voor Vriend en Vijand, een onloochenbaar bewijs zijn van de zuiverheid mijner intentie , de eerlijkheid mijner bedoelingen, en de wigtigheid der gronden, op welke ik tegen de applicatie der poenale Sanctie van hec Provintiaal Decreet op mijn Sujet, heb geprotegeerd.

'Hebt dank, — openlijken, — hartelijken dank, — Geliefde Medebroeders! medeleden deezer Vergadering; an welker voorbeeldige harmonie ik mij zoo dikwils verblijd heb , die ik openlijk geroemd heb , toen ik uwe jongst aangekoomene Leden in hunne Dienden heb ingezeegend , en tot welker beveiliging en toe-neeming ik altoos met zoo veele hartelijkheid heb meegewerkt: Hebt dank voor dit bewijs uwer cordaatheid, uwes moeds en uwer liefde. Hoe zou ik, na dééze proef, aaffelen om Ü Eerw. van alles, tot de mii ft« bijzonderheden toe, opening ie geeven? hoe, daar gij zoo veel ongevergd deedt , twijfelen of gij verder at het moegelijke doen zult, nu ik uwe hulp inro p? gij immers zult volharden in het goede, uwe liefde zal meer dan overvloedig zijn, en uwe billijkheid en trouw zal niet alleen roem bij de Gemeente, lóf bi] de geenen, die buiten zijn , maar goedkeuring en zeegen bij den Heere jesus christus hebben, die ons gezegd heeft: hier aan zullen zij allen erkennen, dat gij mijne Difctpelen zijt, zo gij liefde hebt onder eikanderen.

Hebt inzonderheid dank, Gecommitteerden deezer Vergadering ! en gij bijzonder, volvaardige Amptgenooten! van velsen, ten broek en hoog, in

uw drietal ten minden vond ik vrienden in mijnen nood, uwe broederlijkheid, uwe getrouwheid in mijnen druk, en , met één woord , uwe welgeplaatde harten zijn mij de folide borgen, dat gij voorder niet alleen zult beantwoorden aan mijne verwachting, maar ook doen zult boven het geen ik zegge.

Ver-

Sluiten