Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 85 >

Vergeeft mij deeze opwellingen van een dankbaar hart, dat (hoe vol gebreken anders) zoo diep, aangenaam, gevoelig, getroffen wordt door elka proef van vriendfchap en vertrouwen, als het grievend, fmertelijk en kookend lijdt bij de ondervinding van onoprechtheid en verdenking, en vergunt mij nu, na deezen uitftap, den afgebrocken draad van mijne gefchiedenis te moogen hervatten.

Uwe poogingen, en die van uwe Gecommitteerden, waren niet gelukkiger dan de mijne: reeds Vrijdags, den 5den Auguftui, vernam ik met leedzijn , dat de Raad verklaard hadt op de Memorie en de voorflagen San Gecommitteerden niet te kunnen reguard neemen, uit hoofde van de difpofitie van het Committé Provintiaal , waar door alles buiten de handen van den Raad was, en dezelve voorder in deeze zaak niets doen konde.

Nu fehoot 'er voor mij niets meer overig, dan den laaiden flap te doen , dien ik zoo gaarne had willen vermijden; — ik had niets anders verlangd, dan dat 'er met den Raad zoodaanige fchikkingen mogten moogelijk geweest zijn, door de gegeevene elucidatien, dat zoo wel de vrijheid van mijne confcientie, als de eer van den Raad , ongefchonden gebleeven ware; maar deezen weg nu geheel toegeflooten vindende, zag ik mij genoodzaakt het gedaane Protest te vervolgen, en aan het Provintiaal Beftuur van Holland, dat toen juist extraordinair vergaderd was, te prefenteeren eene zoo cordaate als befcheidene Memorie van Doleantie, welke den volgenden Maandag, den /den Augultus, Werdt ingeleeverd, en van den volgenden inhoud was:

„ memorie van doleantie, „ door jan scharp. Predikant te Rotterdam,

aan

,, de Leethn van bet provintiaal

„bestuur van hollakb,

„ tbands Vergaderd in 'j llage. „ medeburgers! „ Hoe gewigtig U dc oojrèriblikkén zijn moeten, S5 bij de veelerlïi beezioheden , die de tegen woorF 3 „ dige

Sluiten