Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r< 104. y

.5, keerde interpretatie der intentien en gezegdens

van den Onderget. III. En nu eindelijk komende tot conclufk, op al ,, het geavanceerde gegrond. „ Protegeert de Üoleanr wel expresfelijk, ge-

„ lijk hij reeds in het begin deezer Memorie ge-

zegd heeft, van door dit Adres bij Üwlieder

Vergadering het oogmerk te hebben ter fletrfs„ leering van het Provintiaal Commitré of van „ den Raad der Gemeente te Rotterdam, als of ,, dezelve uit inconfiderantie, drift of partijfchap - gehandeld hadden ; de Onderget. houdt zien

,, verzeekerd , dat ( door welk toeval ook) zijne

„ uitdrukkingen verkeerd zijn opgevat; des ech-

„ ter , bereid ten allen tijde ten plegtïgftén de „ prrecife en onverminkte waarheid van het op„ gegeevene in de voorenftaande biftpria facti te

verklaaren , llondt hem geene andere weg a>eer ,, open, dan zich met deeze Doleantie tten fine ,, van Redres aan deeze Üwlieder Vergadering tè

,, adresfeeren.

3, De waarheid zijner gegeevene verklaaringen

,, behoeft de Onderger. niet breeder te bewijzen,

,, daar dezelve genoegzaam confteert door de

3, Extracten uit zjn gegeeven advies in het ,, Minifterie, en te vinden in de Memorie der

,, Kerkelijke Gecommitteerden , aan den Raad

,, geprefenteerd op den 4 Aug. achter deeze Me-

,, morie te vinden en reeds meermaalen geciteerd. ,, Weshalven de Onderger. zich verzeekerd

3, houdende, dat het oogmerk Uwer Vergadering „ niet is, het imperium in confeientias, het welk ,, alleen den Almagtigen God toekoomt , te

,, willen ocffenen, en voor ah nu de waare in-

,, tentie van het Declaratoir des Onderget. con» „ fo'rm uwe eigene Decreeten en Publicatien, ,, duidelijk inziende, zo vertrouwt de Onderger. 5, dat gijl. Medeburgers ! niet zult oordeelen

,, daar mede geincurreerd te zijn het Decreet var 23 Junij laatstleden, dewiji zonder hetzelve de „ Onderger. in het doen der Belofte, zich, volj, gends zijn oordeel, zou hebben moeten bedie-

nen

Sluiten