Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ nen van mentale refervatieti, die met het oog» merk der gevorderde Belofté, en, volgends de „ cpgegeevene gronden, ook met de Confcientie ,, van den Onderger. ten eertemaal ftrijdig weezen' zoude.

„ En derhalven concludeert de Doleant, dat

„ het Uüeden , inziende, dat de Ondereet, met ,, dat Declaratoir geene ftrafbaare bedoelingen ,, gehad, maar als een eerlijk en oprecht man ge» ,, handeld heeft, zal gelieven te verklaaren.

,, Dat de Onderger. door het inleeveren van

,, dat Declaratoir op den i4den Julij, en zijne

„ gegeevene verklaaringen daar omtrend ., bij'

,, het Provintiaal Beftuur gehouden wordt niet „ te hebben geincurreerd de pcenaliteit, bij het

., Decreet van 23 Junij tegen de tvdgeracltige

„ geftatueerci; en dat diensvolgens de Underget.

., geoordeeld wordt cp zijn gegeeven Declara-

,, toir de belofte te hebben afgelegd..

,, Of dat de Onderger. nogmaals vrijheid

,, gegeeven worde het Declaratoir van zijne „ meening, overeenkoomftig deeze Memo*ie

,, vooraf te doen , en daar na de belofte, met

inhaireering aan het zelve afteleggen. . „ En in allen gevalle , dat de Dimisfie , bij

„ het Provintiaal Committé, op den aiften en

„ de Interdictie bij den Raad der Gemeente

„ op den i8den Julij gedaan, uithoofde der ge-

,, geevene elucidatien, fchadeloos mooge wor-

,, den opgeheeven en buiten effect gefield, en

„ daar door aan het verlangen van den Onderger.

„ ter eerlijke hervatting van zijnen Euangelie-

dienst, en den wensch zijner Gemeente, en „ der Kerkelijke Vergaderingen , die dezelve

,, reprefenteeren , zoo rasch doenlijk door de

„ mquiteit deeze Vergadering mooge worden

„ voldaan.

„ De Onderger. onthoudt zich van alle beweeg,, lijke voorftellingen omtrend dit ftuk , om dat hij, „ volkoomen geperfuadeerd van alleen uit eerlijke „ beginzelen te hebben gehandeld niet imploreerc „ eenige gratie of clemenn'e , die alleen door fchul,3 digen gevraagd kan worden, maar alles gerust durft G 5 over-

Sluiten