Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r< 128 >

het boven geëischte Extract, 7.00 rasch doenlijk, en boude mij daar toe van de a^uiteit deezer Vergadering, en van de broederlijkheid van alle derzelver Leden, ten vollen verzeekerd : inmiddels eevenwel Tdes echter onverhoopt) protefteerende tegen alle handelingen en befluiten, die, contrarie deezes, of nu, of in het vervol", bij deeze Vergadering mogten worden gedaan or genoomen, zoo en in dier Voege, als of ik tegen elk derz.>lve in optima forma , prefent zijnde , hadde geprotegeerd , en dit piotest in Acth behoorlijk ware getolereerd , appelleerende nu , voor als dan , van al het contrarie deezes gedaane of gerefolveerde , aan de Wel Eerw. Ciasfis van Schieland.

B. Bij deezen zoo billijken, en bij mij onveranderlijken eisch , voeg ik, ten tweeden, - mijne Broeders ! — een niet minder ernltig verlangen, en broederlijk verzoek. , ,, . Ik zeide ü Eerw. ftraks, „ dat Politieke betrekkingen — en difpofitien niet ftaan ter Judicature van deeze Vergadering." — Deeze ftelling blijve ik fhndvastig beweeren, en eeven fterk ftaande houien, dat geene Kerkelijke Vergaderingen zich moeten aanmaatigen het beoordeelen van dingen, die meti Politiek zijn , zoo weinig als het tot het werk der P-htie bo hoort decifief te oordeelen over het geene merè Kerkelijk is; maar dit neemt niet weg, dat dezelfde dilpofitien niet in zoo verre een onderwerp zou.Jen moogen ziiri Uwer deliberatien, dat daar omtrend door U Lerw. zouden moogen gefchieden voorftellen en vertoogen, die uit broederliefde gebooren , door befcheidenheid beftuurd , ten nutte en blijdfchap der Gemeente , en daar door tot dankbaarheid aan, en verheerlijking van god verftrekken kunnen. En, van deezen aart alteen is het verzoek, dat ik aan deeze Vergadering te doen hebbe. , ,

U Eerw. kent mijn hart , en mijn heerfchende lust tot den Euangeliedienst genoeg, om te weeten, dat de hervatting van denzelven mij niet onverfchillig is, en dat indien ik van twee kwaaden één kiezen mogt, ik oneindig liever Prediken zoude zonder Tractement_, dan mijn Tractement genieten zonder Prediken; en uit dien hoofde heb ik, blijkends de ampele opgaave in het eerfte deel deezer Deductie, alles aangewend wat i£

Sluiten