Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< rs5 >

y. Waf is het eigenlijke oogmerk der Potnale fanetis, in bet Decreet van het Provintiaal Beftuur van Holland? - Dat kan zeeker niet weezen, om een eerlijk mm , die in fijnen Post noch ontrouw, noch ongeacbt, noch nutteloos is, — alleen om eenig verfchil in Staatkundige opinien, van denzelven te ontzetten, zonder verantwoording, zonder herftelling : — maar alleen, om de geenen, die, met verkeerde oogmerken, weigerachtig zijn , aan het Beftuur , en aan de gantfche Miarichappij , verzeekeriug te geeven , niet van hunne opinien, maar van hun gedrag, — om die geenen, die captieus en frivool zich aan onderwerping en een onöproerig gedrag zouden willen onttrekken , te bedwingen, en dezulken te beletten van, door hunnen invloed^, de rust en de orde te verftooren. — Maar behoort tot de lieden van dien ftempel , de eerlijke, de cordaate man, die, vijand van alle bedrog en dubbelzinnigheid , zich rondelijk verklaart aan de_ Wetten en aan de laften te onderwerpen ; alle oproerigheden, alles wat de rust en orde kwest, te verf oden ; niets te btgeeren , dan een fil gerust leeven in eerbaarheid en godzaligheid; en allen zijnen invloed te willen hefteden . om dezelfde beginzelen aan anderen in te fcberpen, en die zich alle oogenblikken bereid verklaart om de gevergde Belofte , in dien verftande , en zonder eenige zins ■ behouding af te leggen, zonder zich echter verpligt te reekenen, om zijne Philofophifche en Staatkundige opinien over den voorigen , over den tegenr woordigen, over den volgenden, of over eenigen Re7 geeringsvorm in de geheele weereld, te belijden, en, nog veel minder, door eene onherroepelijke Belofte te verbinden. — En dit echter is juist mijn geval; wat reden kan hier in zijn, om mij, als het vertrouwen onwaardig, van de waarneeming der Euangeliebediening bij eene mij hoogachtende Gemeente, hoe verfchillende ook in denkwijze , te ontzetten ? — In de daad, hij die uit principe de deugd en zijn Vaderland bemint, zal geen rust verftooren, al deedt hij in het geheel geene Belofte, en, daartegen, die kwalijk gezind is, en uit lang zelfbelang eene Belofte doet tegen zijn hart, zal zich wel laaten bedwingen uit vreeze voor de ftraf, en misfchien vleien bet geen bii verfoeit, maar zich nimmer laaten wederhouden 14 do«e.

Sluiten