Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r< 151 >

rechtsgeding; zijnde het door de natuur der

„ znake onmogelijk , dat eenige Burgerij aan haare „ Municipaliceit zulk eene willekeurige magt zou hebben gegeeven, of, indien zij al eens zulk eene ", dwaasheid begaan hadt, ware het de ongerijmdheid l, zelve, die dwaasheid te continueeren , of te ge• , doogen , dat zij • gecontinueerd wierde." O) Ka elders 'zegt het Committé : „ Tot de Remotie derhalven van een Predikant en van eiken Minifter in •'' de ondericheiden Maatfchappijen , zou de geheele „ Gemeente, welke hij bedient, legaal moeten wor,, den opgeroepen , om daar omtrend , bij meerder„ heid van ftemmen, een befluit te neemen."

Het Hof Provintiaal van Holland cn Zeeland leeverde naderhand een nader Advis in over dat van het Committé van Algemeen Welzijn , waar in de zaak wel éénftemmig , maar de gronden, waar op het gevoelen van den Hove rust , eenigzints verfchillende zijn : veel , zeer veel, zou ik hier uit kunnen te berde brengen : maar laaten de volgende opmerkelijke woorden genoegzaam zijn. „ De. Gereformeerde Kerk „ befchouwt immers , zoo wel als de meefte andere „ Chriftelijke Gezintheden , de eene in eenen meer, deren, de andere in eenen minderen graad, christus zei ven als den infteller van het Herder- en .' Leeraarambt, en fuftineert , dat , hoe zeer de ', perfoneele verkiezing of aanftelling van zodanige Leeraars thands niet anders , dan door menfchen j' gefchieden kan , nogthands de beroeping en aan„ ftelling door de Gemeente eermaal wettigltjk ge, fchied , cn volgens de Kerkelijke wetten beveftigd ■, zijnde , de verkoren perfoon daar door gehouden " wordt, als 't ware van god zeiven tot zijnen dienst in die Gemeente geroepen en gezonden te s, zijn." Qb) En vervolgends fpreekende over de

Re-

O) En nu vergelijke men hier mede, het geen ik bovtn, in de inleiding deezer Deductie, over het recht der Politie , ook tot ontzetting , mits , op eenen Judicieejef voet, en na Rechterlijk onderzoek en verantwoording, heb aangemerkt, pag. 7—9.

(» Men vergelijke, met deeze verklaaring van het Hof, èe Helling , door mij ten grondflage gelegd, pag. 1—4. K 4

Sluiten