Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fbort zïjn, om zijn hoogfre eigen genoegen , gelijk* tnij de waarneeming van mijnen post was, om de begeerte eener liefhebbende en geliefde Gemeente, om waardigheid en inkoomiren, om het gevoel van Echtgenoot en Vader, en het belang van'eene op het hart weegende Familie , het geen ik alles ongeftoord behouden konde, zoo wel als een ander, op te offeren aan een blooten inval, en eene caprice, die noch eer, noch voordeel, noch vermaak verfchaffen kan!

b.) Een ander tracht een groot deel der Gemeente voorin te neemen, door een voorgeeven: „ dat „ ik veel meerder doe in mijn Declaratoir, „ dan gevergd is , — veel meer doe dan een „ ander , —• en , door het aanvoeren van „ eenige Artijkelen, de gepubliceerde Rechten „ van den Mensch en Burger erkenne." Men leeze wederom alle mijne Rukken in deeze Deductie overgelegd, en welke is daar in altoos mijn eerfte Regel? —' Deeze, dat ik bij de Belofte geene Staatkundige Geloofsbelijdenis doe , noch doen mag, noch doen wil; en hoe zou ik mij dan verklaaren over het al of niet aanneemen van de Rechten, in die Fublicatie opgegeeven ? — Als dat de inhoud van mijn Declaratoir is . waarom zou het dan geweigerd zijn ? — Gewisfelijk zijn 'er Rechten van de Mensheid , zeeker zijn 'er Rechten, die een Burger in de Maatfchappij toekoomen ; dit heeft nooit één Wijsgeer geloochend, en ik maak dus geene zwanrigheid, om dit ook , als mijn gevoelen, te belijden : — Of nu dat die Rechten zijn , of die zoo zijn , en of zij •dat alle zijn, zoo als zij in de Publicatie van 31 Jan. 3795 zijn opgegeeven , — is eene Philofofifche en Staatkundige Quaeftie, die voor, die tegen, bedifputeerd wordt, — maar eene Philofofifche opinie is geen onderwerp van een Belofte of Eed, en ik mag niet, en ik verkies niet te verklaaren, wat ik daar van geloof; her. Gouvernement eischt het niet, de nart der zaake duldt het niet, en mijn Declaratoir hevat het niet. — Maar wat bevat het dan? — Dit, — „ dat, wanneer ik onderwerping beloof aan eenige „ Regeering, ik mij niet verpligt om ftrijdigbeden te „ doen regen de wetten van die zelfde Regeering." En derhalven, „ dewijl de tegenswoordige Regeerings-

„ vorna

Sluiten