Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 2 >

Dag-binden van deezen tijd , waar in niemand geIpaard wordt, waar in Partijfchap dikwils kennelijk de pen voert, of waar in zelfs nu en dan een meer eeilijk, maar onvoorzien:fg, Redacteur, door het plaatzen yan Stukken, hem toegezonden door de Lafterzuchc, Nijdigheid of Eigen - belang, zelve bedroogen wordt, en, tegen zijne bedoeling, een Faamroover i* van lieden , welke hij geheel nier kent, en welker character hij eeren en beminnen zou, indien hij hunne pL-rfoonen en omgang kende ; Gefcbiïfren van dien aart, herzeg ik, hebben nu en dan mijnen perfoon, mijn gedrag en denkwijze op de haatelijkfte wijze afgefchilc'erd , en, hoe weinig zeers dit mij deedt, die den licht-fch uwen den Lafteraar altoos met een grimlach gewoon ben te verachten, was dit echter dikwils van invloed op anderen, ook wel eens op znlken, die onpartijdige Rechters weezen moeiten ; boven dat heb ik Kinderen, en, na mijnen dood zeiven, wil ik niet, dat iemand hun de oneerlijkheid hunnes Vaders, met grond, zou kunnen verwijten, en daar mij, bij het tegenwoordige en toekoomende geflacht, de goede naam niet geheel onverfchillig is, was'er niets overig, dan , zonder kunftigen opfchik van woorden , waar door men aan alles een glimp kan geeven, nu alleen door een éénvou.vig kort verhaal van het gebeurde, doormengd met de letterlijke Authentieke Stukken, waar van geen één is achtergehouden , aan den onrirfijdigen te bewijzen, dat ik eerlijk, in de oprechtheid mijnes harten, gewandeld, en alles gedaan heb, wat men van een vrij en eerlijk man vergen mag, dat ik, noch in perfoon, noch in mijnen post, voor de Maatfchappij gevaarlijk was, en dat alles derhalven , wat ik leed, onbillijk, en een gegrond onderwerp mijner geduurige klagten was. Trouwens, die, als een recht üifcipel, Christus volgen wil, die volgt in alles, ook dan, wanneer Hij ons leidt waar kruis te draagen en fchande te verachten valt; maar dit blijft hij eevencvel verpligt te toonen , dat bij wiet lijdt als een kwaaddoender. i Pet. 4: 15. De braave, de moedige elias kan vervolging en ballingfchap verdraagen , maar de beroerder van Israël laat hij zich niet, overdeedigd, noemen. 1 Kon. 18: 17, 18. Niet minder ben ik de Uitgaave deezer Stukken ver-

fchul-

Sluiten