Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< -7 >

,, verpligtingen. En Hij eindigde met te bidden, da£ „ God han zulke middelen wilde doen voorkoomen, „ waar door mijn verlangen , hun genoegen , en de „ wensch der Gemeenre, mogt voldaan worden, en „ ik fpoedig wederkeeren tot de waarneeming van dien „ Dienst, tot welken ik door God zelven geroepen „ was." &c.

Waar op, na mijn vertrek, de ingeleeverde Deduc-ie gefield is in handen van eene Commisfie, om te dienen van Confideratien en Advies, zijnde tot die Commisfie benoemd de Predikanten ten broek en hoog, Ouderlingen p. db sel az. en w. van loo , en Diaconen a. brsedveld en k. uitdenbroek.

Acht dagen laarer , den 07 Januaiij 1797 , was de Vergadering expresfelijk belegd op verzoek van de Commisfie, in welke Vergadering zeer gewigtige dingen , allen hoogst in mijn voordeel , en voor de eer der Vergadering hoogstloffelijk, zijn voorgevallen.

In de eerde plaats kwamen ter tafel veifcheidene Requeften, gereekend door een aantal van vijf duizend, acht honof.ro, drie en negentiq

Leden der Gemsente , wel niet allen woordelijk van den zelfden inhoud, maar overëendemmende in de conclufie, „ dat zij hartelijk verlangden, dat Ik in mijnen „ Dienst, als Leeraar deezer Gemeente herihdd moge „ worden, verzoekende derhalven de Eerw. Vergade-

ring, dat dezelve Mij, ingevolge den eisch, gedaan „ bij mijne gedrukte Deductie, als kerkelijk wkt„ tig leeraardeezergemeentezou gelieven

te erkennen, en voorts alle moogelijke en betaame„ lijke poogingen tot mijne herftelling zou gelieven aan ,, te wenden, en op deeze verzoeken, in haare delibe„ ratien over deeze zaak, de noodige reflectie flaan."

De aandrang deezer teekering , ook na dat het eerfte gedeelte van het verzoek reeds was toegeftaan, was zoo groot, en te gelijic zoo bedaard, zonderden minften fchijn van combuftie , dat in eene volgende Vergadering het getal der Requeflranten geklommen

Was tOt acht duizend, drie honderd acht

en dertig Leden der Gemeente, maakende ruim twee derde gedeelrens van dezelve uir.

Onderrusfchen hadden (want mtjn verhaal moet volftrekt onpartijdig zijn) ook eenige Jongelingen en & Jon'

Sluiten