Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 20 >

doo' z'ch aan pügtverzuim fchuldtg te maaken of " " zijne Kerkelijke Rechten te verliezen, zich van de " " daadelijke waarneeming zijner Bediening in deeze

" Gemeente, en van het bijwoonen der Vergaderin" " gen zal onthouden, tot dar. ten aanzien zijner " Po'itieke Interdictie of Dimlsfie , gunftiger zal " " \veezrn gedifpoheerd: en dat Hem hier van, hij " " fchriftelijk Extract uit de Asta deezer groote " " Vergadeiing zal worden kennis gegeeven."

" Tot het Verzoek, om „ alle moogehjke midde," ïén aan te wenden en te werk te Hellen , welke " " deeze Vergadering noodig en dienfttg zou oordee" " len, om de Politieke Interdictie of Dimisfte op" " geheven te krijgen, en dnar door Zijn Kerw. aan

" de daadelijke en onbelemmerde waai neeming zij" ner Wettige Bediening , en van alle de deelen " " derzelve ih deeze Gemeente en derzelver Ker" " kelijke Vergaderingen, wedergegeeven te zien, " welk verzoek Ds. scharp voorftelt , beredeneert

en aandringt in zijne bovengemelde Deductie, Pag.

" I'Daar5nu, volgens de roeening van Gecommitteerden, de toeftemmtng en voldoening van neeze Eerw. groore Vergadering nan het eerfte (luk, aan den eisch " van Ds scharp, één der voornaamfle en wezenII lijkfte grondflagen uitmaakt , waar op alle verdere : verzoeken en poogingen van deeze Vergadering moeten gebouwd z^'n; zoo waren ook Gecommitteerden " éénpaarig van oordeel, dat zij zich in de eerfte plaats, V, en voor als nog, alleenlijk tot de overweeging en beoordeeling van dien eifch bepaalen moeflen. Jm" mers, indien het waar is, dat Ds. scharp, niet regenftaande zijne Politieke Interdictie of Dimisfie, " is en blijft Wettig Leeraar deezer Gemeente, en in '" die betrekking Wettig Lid van deeze en andere Ver" gaderingen derzelve Gemeente , zoo volgt daar utt natuurlijk en van zelfs, dat de Gemeenre en deeze Vergadering, nis reprefenreerende de Gemeente, en " als haare Opzienders, verpligt, om derzelver belan" gens op alle moogelijke wijzen te handhaaven en te bevoorderen, ook daar in recht en grond heeft, !, om met en voor >)S, scH«»pen voor de Gemeente „ te verzoeken, dat zijne Politieke Interdictie of üt" „ mts-

Sluiten