Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 2(5 > „ hoog en wel eerw. heeren medebroeders!

„ Weetende , waar toe de Vergadering belegd is; „ doch door lichaams ongefteldheid verhinderd wor„ dende dezelve in perfoon te kunnen bijvvoonen, is „ mijn vriendelijk verzoek, dat mijn Advies en Stem „ mooge gevoegd worden bij die Leden (en waarom

zou ik dit niet van allen moogen vertrouwen?)

dewelke in de zaak van onzen waardigen Medebroe-

der scharp, ter zijner herfteliing het volijverigfte „ belang neemen. Ik conformeer mij met de befte en „ gefchiktfte middelen , daar toe te beraamen , ten „ einde aan het vuurig verlangen onzer Gemeente, en

tot bevordering van derzelver heil, zoo fpoedig als „ moogelijk is, voldaan worde.

„ Na de verlichting van 's Heeren Geest in een „ onderwerp van zulk een gewigt over de Vergadering „ afgefmeekt te hebben, noeme ik mij met alle eerbied „ en achting

„ hoog en wel eerw. heeren medebroeder s!

„uw hoog en wel eerw.

„ Rotterdam ,, Ontmoedigen Dienaar

„ den 27 Jan. 1797.

„ (get.; P. HOFSTEDE."

In de eerstvolgende Vergadering van den 1 Maart 1797, waar in mijn waardige Collega kaas mijn gewoon en wettig PraDndium waarnam, bragt zijn Wel Eerw. een zoortgelijken Briefin, door den, algemeen, naar verdienften, hooggeachten, Vader bonnet, aan den Prasfts gezonden, en die van deezen inhoud was:

„ wel eerw. heer pr-eses!

,, Vernoomende hebbende, dat Leden van de Groote „ Vergadering , afweezig zijnde van eene belegde „ Vergadering in de Zaak van den Wel Eerw. Ds. „ scharp hunne Adviefen of Stem door eenen Krief

hebben ingeleeverd , neeme ik de vrijheid U Wel „ Eerw. bij deeze te verzoeken, om, mijnen weegen, „ de Eerw, Groote Vergadering te berichten, dat ik

„ mij

Sluiten