Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 33 >

9, alle oproerigheden en rustverfiaorende handelingen, „ onder wat naam ook , en ten welken fine ook dezelve mogten wezen aangerecht. Qc) „ Dat al verder de Ond'erget., eeven duidelijk en „ dikwils, heefc gedeclareerd , dat Hij met het ge,, zegde Declaratoir alleen gebuteerd heeft de Belof„ te, niet, tegen de intentie van het Provinriaal 4, Beftuur , te doen als eene Confesfio fidei , of Be„ lijdenis van Staatkundige opinien , welke het Pro„ vintiaal Beftuur zelve verklaard heeft van niemand „ te vorderen ; en voorts alle dubbelzinnige uitleg* „ gingen te willen vermijden, met bijvoeging dat Hij „ geenzints het Provintiaal Beftuur befchuldigde van „ dubbelzinnigheid , maar zich alleen dekken wilde „ tegen zulken (welke men altoos vindt) die om, „ hunne bijzondere belangen of oogmerken te berei„ ken , vroeger of laater, aan de Belofte eenen zin „ attribueeren mogten , ftrijdig met de bedoeling van „ het Provintiaal Beftuur , — en dat Hij dus , ten „ allen tijde, bereid was de Belofte te doen in den zin van het Beftuur, zoo als die uitgedrukt was in „ deszelfs voorige Publicatien. Qd) ,, Dat het 'er nu , tot fchade en verdriet van den. • „ Onderget. en tot fmerte van zijne Gemeente , wel ,, verre van daan geweest is, dat op deeze zijne „ ronde verklaaringen eenigzints gelet is ; dat in te,, gendeel de Raad der Gemeente, in een Extract „ hunner Refolutien, den Onderget. eerst den 23fter» Julij gezonden, denzelven befchuldigt Ctegen alle „ zijne proteftatien aan) van de Belofte niet te heb„ ben willen doen dan onder Refirictie , — en in? „ tusfchen (zich zelven dus ongelijk zijnde in des „ Onderget. befchuldiging) reeds" op den iSden aan „ het Committé Provintiaal gefchreeven hadt, dat de „ Onderger. de Belofte hadt ge-weigerd, waar op ,, natuurlijk niet anders, dan eene finale Dimhfie van „ wegen het Committé kon volgen , en welke on„ geadvoueerde befchuldiging van weigering door het „ voorfz. Committé zelve tot een grond gelegd worde

„ van

(<■) Deductie, pag. li, 131, 135, 142, i43, (<*) Deductie, pag. 28, 62, 110, 13 i, 133, 134. C

Sluiten