Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 3°" >

„ zaak van den Ondergjt. tij denzelven behandeld „ was. (O

„ Dar al verder dezelfde groote Vergadering reeds „ op nieuw, in de maand Januari], eene nieuwe Com-

misfie benoemd heeft om de zaak van den Orider,, ger. te behartigen , en , altoos verfeerende in hec „ billijk gevoelen, dar de intentie van den Onderget. ,, niet genoomen is in behoorlijk regusrd , nog pas „ op den 6den Curreniis , die Commi-fie fpeoiaal „ heeft gevolmagtigd , om het tegenwoordig Adres „ van den Onderget. te appuieeren en op alle moo„ gelijke wijze re fecondeeren.

„ Dat eindelijk , — het geen alles afdoet, — ten „ bewijze van de denkwijze van alle gemaatigde „ Lieden (hoe verfchillende ook in Politieke gevoe„ lens) over de fufpenfie en dimisfie van den On„ derget. een ongemeen aantal van veel meer dan „ acht duizend Leden der Hervormde Gemeente, ,, verre boven de twee derde gedeeltens derzelve „ uitmaakende, en van verfchillende Staatkundige ge-

voelens , zich fuccesfivelijk aan den grooren Ker-

kenraad bij Requeften heeft geadresfeerd , ten fine „ dezelve, in naam der Gemeente, aan de gewenschte „ herfteliing van den Onderget. op alle moogelijke „ wijzen, te doen werkzaam zijn.

„ De Onderget. zelve, zijn ongelukkig, en, zoo „ hij vermeent, onverdiend lot, met ftilheid en ge„ duld verdraagende , heeft zeedert de afwijzing bij „ het votrig Beftuur, gemeend niets anders te kunnen „ doen, dan ftil zitten, en zich met het goed getui„ genis van zijn geweeten voor God te trooften.

„ Dan, — ten laatften opgefpoord door zoo veele „ duizenden der Leden van zijne Gemeente, en fteu„ nende op het appui van den grooten Kerkenraad,

beeft Hij gemeend te moogen hoopen , dat het ,, Nieuw gekoozen Provintiaal Beftuur zijne waare „ intentie duidelijker inzien en gunftiger beoordeelen „ zoude. En penetreerende, wat Hij aan zijne hem „ zoo hoogachtende en door Hem geliefde Gemeente,

— aan zijne roeping en zucht om het Euangelie

te

(/) Deductie, pag. 75—83.

Sluiten