Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r< 40 >

„ 7den Aug., hebbende zijne waare intentie nog nader „ verklaard in een Request aan het zelfde Beuuur in ,, daro ra Sept. 1796.

„ Dat, in weerwil daar van, door ongunftige opvat„ ting van , en difpofitien op de bovengemelde ftuk„ ken, de Itaat der zaaken op denzelfden voet geblee3, ven is ten nadeele van Ds. scharp, tot innerlijke „ fraerte van den Grooten Kerkenraad en de geheele „ Gemeente, en tot merkelijke fchade voor derzelver

Diaconie.

„ Van al het welk hier in fumma genarreerde gem. „ Ds. scharp een uitvoerig verfiag gedaan heeft aan „ den Grooten Kerkenraad bij deszelfs Deductie, aan ,, denzelven overgeleeverd op den i8den Januarij dee„ zes Jaars, welke, als bevattende al her geen ter ma„ terie' dient, de Onderget. tot eene bij la a ge hier „ neevens voegen , ten einde door eene meer gedetail,, leerde opgaaf de attentie van uwe Vergadering niet ,, buiten noodzaak te fatiguceren.

., De Onderget. overreed van de nuttigheid van

hunnen Medebroeder vcor hunne Gemeente , en „ van het algemeen verlangen derzelve, om wederom „ zijnen dienst, gelijk voorheen, te moogen genieten, ,, en zelve niets hartelijker wenfehende , dan Hem „ aan zich en aan de Gemeente te zien wederge„ geeven , en nog altoos verfeerende in die opinie, ,, dat de meening van hunnen Medebroeder niet naar

zijne intentie is opgevat, keeren zich dan op nieuw „ tot deeze Uwe Vergadering met reverentelijk, en

niet min emftig, verzoek van eene meer favorabele „ difpefuie.

„ De Onderget. die dit verzoek voor zich zelven „ en voor hunne Committenten ten hartelijkften ter ,. ta.fel van Uwe Vergadering brengen , vinden zich „ hier toe niet minder gedrongen door de inftantelijke ,, begeerte van veel meerder dan acht duizend ,, Leden hunner Gemeente, welke zich fuccesfivelijk „ bij Reoueften aan den Grooten Kerkenraad hebben ,, geadresfeerd , begeerende ,, dat dezelve hunnen ,, „ Leeraar niet alleen als wettig zou blijven erken„ „ nen , maar ook alles aanwenden wat mooglijk „ ,, wr.s, om denzelven in de daadelijke waarneeraing

„ zijner bediening herlteld te krijgen,"

„ AUe

Sluiten