Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 43 >

., En in alle gevallen, dat de Sufpenfie of Dimisfie „ op denzelven gevallen , fchadeloos mooge worden „ opgeheeven, en Hij, tot vreugde en nut van deeze „ tahijke Gemeente, in zijnen Euangeliedienst onder' „ dezelve mooge worden herfteld , en de Sufpenfie „ of Dimisfie mits deezen mooge worden opgeheeven „ en gefield buiten alle qffect.

„ Welk doende &c.

(wasget.) „ J- J. LE SAGE TEN BROEK. „ T. HOOG. „ P: DE SEL Az. „ W. VAN LOO. „ A. BREEDVELD. „ R. UITDENI311ÜEK."

Deeze beide Adresfen door de Kerkelijke Gedeputeerden in perfoon overgebragt zijnde , kwamen ter tafel van het Beftuur, op Maandag den I2den |unij, en werden in handen gefield eener perfoneele Commisfie, om te cxamineeren, en de Vergadering te dienen van bericht. De Geautborifeerden van den Kerkenraad , op alles bedagt, wat zou kunnen voorkoomen, en telkens, het zij allen, het zij bij gedeeltens, naar de Plaag moetende reizen, om met den Prefident, of met de Commisfie, of ook met bijzondere Leden van het Befiuur te fpreeken, begreepen, dat het zou kunnen noodig zijn een fchrifteüjk Attest en volkoomene Qualificatie te hebben, om alles te doen, wat tot mijn herftel eenigzints zou kunnen ftrekken , en verzogten dit derhalven in eene daar toe wederom expresfelijk belegde Groote Kerkenraads-vergadering, op den i8den Juni], en de Broederfchap, altoos zich zelven gelijk in het gereedelijk toebrengen van alles wat tot dat oogmerk dienen konde , verleende aanftonds, éénpaarig de volgende Acte, welke ook, weinige dagen daar na, aan de Commisfie van het Provintiaal Befiuur is ingeleeverd.

„ L. S.

„ De Commisfie in de zaak van Ds. scharp in „ onze Vergadering van heden te kennen geevende,

a, dac

Sluiten