Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 4<* >

raad te appuieeren , en eene favoravele difpofitie op de ingeleeverde Stukken te verzoeken.

Eik beijverde zich om ftrijd. Gedeeltelijk wel dezelfde , die te vooren hunne verzoeken aan den Kerkenraad hadden ingeleeverd , maar ook gedeeltelijk anderen, van allerlei rangen, ftanden en ftaatkundige denkwijzen , toonden hun éénftemmig verlangen naar mijne hertelling; — en pas twee dagen laat'er, den i4den Junij , bragten zus Burgers, daar toe door de Teekenaars gecommitteerd , negen Requeften over,

door veertien honderd en zeventig 1 .ede-

maaten onderteekend, welke, achc dagen daar aan, den 2iften Junij, door nog drie duizend negen honderd, zes en twintig gevolgd werden, m-rakende te zaamen een getal van vijf duizend, Buik honderd, zes en negentig Ledemaaten, en alzoo wederom eene genoegzaame Volks-ftem. der Gemeente.

Deeze zes Gecommittcetden der Gemeente, waar onder meer dan één was , welke ik nooit te vooren, zelfs niet van aanzien, gekend had, hebben bij deeze geleegonheid mij zoo veele proeyen gegeeven hunner liefde, hartelijkheid en ijver, dat jk ook, leevenslang, hun daar voor mijne erkentenis betuige.

Veel grooter hadt dit getal der Requeftranten geworden , indien men met de Teekening hadt voortgegaan. De aandrift werdt algemeener. Niet alleen verlangden nog veele Lederaaaten mij het zelfde bewijs van liefde te geeven; maar duizenden, die geene Ledemaaten, doch echter den Hervormden Godsdienst toegedaan waren , begeerden een afzonderlijk Adres te maaken ; zelfs veele Lutherfche Broeders, die nu en dan van mijnen Euangelie dienst gebruikmaakten, en wien het niet vergeeten was (het geen zommigen niet meer fchijnen te willen geheugen) met hoe veel ijver ik tot de herfteliing van hunnen Leeraar scheffer, die , bij de omwenteling van 1787, van zijnen Post verlaaten was, medegewerkt, en niet gerust had, voor dat dit oogmerk bereikt geweest is , — dat meer is, een notabel aantal Roomschgezinden , en zelfs niet weinige Jooden , kwamen zich aanbieden , om , uit achting voor mijnen perfoon en uit overtuiging , zoo zij zeiden, van de nuttigheid mijner herfteliing voor

het

Sluiten