Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 48 >

„ AAN HET PROVINTIAAL

„ bkstuur van hoi.la.\d,

„ thanüs vergaderd in ,, 's hage.

medeburgers!

Indien de eer, — de wettig verkreegene bezittingen, — en zoodaanige middelen van bellaar), welke „ als een wettig eigendom, uit hoofde van een bila* „ ter aal contract , en een quaji pactum con„ vsntum, behooren te worden geconfedereerd, niet ,, alleen voor elkerï individueelen Burger zaalcen zijn van het uiterfte gewigt; — maar indien ook deeze Vergadering dezelve behoort te befchouwen als een ,, geheiligd pand , waar over niemand naar willekeur „ befcbikken kan ; maar dat in haare handen , onder „ het onfchendbaar zegel der publieke trouw, zonder „ welke geene Maatfchappij ooit beftaan kan, behoort ^, veilig te zijn , en aan niemand , dan in den boog„ ften nood en onder behoorlijke Jcbaêuergoeding, mag , worden ontnoomen : — Indien billijkheid en recht„ vaardigheid, geblinddoekt voor alle misleidingen der „ gekunftelde partijfchap , moet geoordeeld worden „ eenen zetel te hebben in de Vergadering van de s, hoogfte geconftitueerde Magten der Provintie van „ Holland, tot welken, met gegronde hoop van be„ fcherming, de toevlugt open moet ftaan voor eiken „ Burger, wie hij ook zij: — Of, indien het, aan „ den anderen kant, zelfs eene misdaad weezen zou, „ te durven vooronderftellen ,* dat de heilige Gods,, dienst van jesus Christus , die niet flechts den „ Onderget. maar teftens alle de Leden deezer Vergadering, hoe groot ook hunne magt op aarde is, „ zal oordeelen in zijne vreesfeüjke toekoomst; —• „ Indien (zegge ik) het eene misdaad weezen zou te „ vooronderftellen, dat de rechten en inftelliagen van „ dien Godsdienst , — dat het goed recht van des„ zelfs Leeraaren en de billijke begeerte van eene der „ groorfte Chiïften- Gemeentens in ons Vaderland, „ voor beuzelingen van geene waarde zouden kunnen gehouden worden in uwe Vergadering. — Indien, „ eindelijk, de infpraak der natuur zelve vordert, dat

„ een

Sluiten