Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 57 y

„ befchuldiging van weigering of referve, en kan of

zal dezelve nimmer-auvoueeren, noen ietwe-ts doen „ waar door Hij dezelve zou febijnen te bomologuee„ ren; hoewel Hij zich wel, zonder veel moeite, wil ,, laa en overdeden, dat die befchuldiging niet uiteen ,, boos opzet van partijfchap, maar uit" misverftand , „ gèbooren is. Hij heeft, en toen en 'nu, verklaard, „ bereid te zijn tot bet afleggen der Belofte, conform „ utxe eigene Publicatien, en Hij heeft zich geëxbli,, ceard , daar door niet te verdaan eene confesfio „ fid i, maar Belofte van onderwerping aan w< t n ,, en laften , ftilheid van geirag, stilzwijgen van alle „ bijzondere opinien, vijandfehap en weering van „ alle feditien en tumultueufe beweegingen, van wat „ aart ook, en Hij heeft verzogt en verzoekt nog, ,, conform de explicatie van zijne wa.ire meening bier „ omrrt-nd , zo-ider eenige verdere bijvoeging rot het „ doen der Belofte re worden geadmitteerd, of anders „ gehouden te worden aan de intentie der Belofte te „ hebben voldaan; des wel expresftlijk blijvende prore„ fteeren tegen de befchuldiging , die Hij ftan.ivaflïg „ heeft blijven negeeren , en die de iénige, maar dus „ ook fautive, grond geweest is, en alleen heeft kun„ nen zijn van zijne Sufpenfie en Dimisfie , naamen. „ lijk: „ Dar Hij her Efleggen der Belofte zou hebben „ „ geweigerd, of met zijn Drclararoir bedoeld heb„ „ hen eenige referve of re/frictie."

„ Wat men dan ook zeggen mooge van de bijzon„ dere denkwijze van den Onderget. Hij houdt zich „ verzeekerd , dat het niet de denkwijze , maar de „ daaden zijn, die onder het bedwang zijn van Wet,, ten en Beloften. Het zijn dus deeze daaden , cm„ trend weike Hij bereid is zich te Verbinden , en „ altoos bereid geweest is; en fchoon Hij zich ovir „ deeze denkwijze niet fchaamt, die altoos ten grond„ flage heeft liefde tot waare vrijheid , deugdzaam» ,, onafhanglijkheid en maatfehaplijke orde, beneevens „ haat tegen alle onwettige en geweldige onderdrukking „ en perfoneele vervolgfngen , beroept Hij zich voor „ het overige op de duidelijke Letter van Uwlif-rer „ Publicatie: „ Dar het geenzints de intentie van h^t „ „ Provin*iaal Beftuur geweest is, om eene confsji» as 55 fidei van iemand te vorderen." Als mede op de JD 5 ,, Pu-

Sluiten