Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 58 >

„ Publicatie van 30 Junij X796, beloovende: ,, Eene „ gelijke zorge te zullen draagen voor de wettige „ rechten van alle Burgeren , hoe zeer zij ook in „ „ het Godsdienftige of in het Staatkundige , van „ begrippen of denkingswijze van elkander zouden „ ,, moogen verfchillen."

„ Daar dus de Onderger. onder alle de Geremoveerde Leeraars en Amptenaaren , — immers zoo ,, veel hem Onderget. bewust is, — de é é n 1 g e is, „ die, bij zijne Remotie, tegen de befchuldiging van „ weigering en referve heeft geprotefteerd, en wiens „ Protest in de Notulen van den Raad is geinfereerd; „ — de ééMGE, die bij Uwe Vergadering heeft ge„ doleerd ; — de é é n 1 g e , die aan zijn Declaratoir „ genoegzaame en ronde verklaaring gegeeven heeft; ,, — deééNiGE, wiens herftel door alle zijne Ampt„ genooten en den geheelen Kerkenraad verzogr wordt; „ — de één 1 ge, voor wien zoo veele duizen„ den uit de Gemeente het zelfde bij Uwe Verga„ dering verzogt hebben; — de ééNiGE, eindelijk, „ wiens zaak bij de Gemeente nog in zijn geheel is, „ en die, zonder iemands prajuditie, in zijnen dienst „ kan worden herfteld: Zoo verzoekt en verwagt Hij ,, van de tequiteit Uwer Vergadering, dat dezelve, ,, — lettende op alles wat voorfchreeven ftaat, en „ op de te vooren ingeleeverde Requeften, zoo van „ den Onderger. als van den Kerkenraad en van de ,, Gemeente, het daar bij gedaane verzoek zal gelie„ ven te accordceren , en , tot aller blijdfchap , de zaak van den Onderget. ten fpoedigften af te doen „ bij eene favorabele difpofitie: laatende alles voorts „ met vol vertrouwen over aan het welwikkend oor„ deel en de billijkheid van het Beftuur, en aan de „ onpartijdige beoordeeling van alle braave en kun„ dige Leden der Maatfcbappij, en eene nog onpar„ tijdiger nakoomlingfchap.

,, '; Welk doende &c. „JAN SCHAR P."

De braave Gecommitteerden van de Groote Kerkenraads - vergadering hadden niet zoo rasch mijn voornee-

Sluiten