Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 59 >

rieemen verdaan , om mij, cp die wijze , nogmaals bij de Vergadering der hoogde Magcen in Holland te vervoegen, of zij bellooten terdond ook deeze mijne nieuwe poogingen door de hunne te vergezellen , en vervaardigden daar toe het volgende

nader adres der Commisfie in

„ de Zaak van Ds, jan scharp, naa„ mens de Groote Kerkenraads - Ver„ gidering der Nederduitfche Gerefor,, meerde Gemeente te «otterdam, ,, mede ten verzoeke van een notahei getal van verre over de acht dui„ zend Leden derzelver Gemeente,

„ AAN HET PROVINTIAAL B S-

„ stuur viN holland, thands „ Vergaderd in 's Hage.

„ burgers representanten!

„ De Ondergeteekende j j. le s a ge ten br oek, „ Profesfor en Predikant, th. hoog, Predikant, „ p. d« sf.l az. en w. van loo , Ouderlingen, „ hen flens a. breedveld en r. uitdknbroek, ,, Diaconen der > ederauitfche Gereformeerde Ge„ meenre te Rotterdam , in qualiteit , als daar toe ,, viel en expreslêlijk gecommitteerd van wegen de „ Groote Kerkenraads - vergadering der gemelde Ge„ meente, bij derzelver Refolutie van 6 junij laatst,, leden, en als zoodaanige bij Uwlieder Vergadeiing „ bekend uit hun voorig Adres , voor drie maanden „ gport-ff>nreerd , gelijk ook uit het nader fcbriftelijk „ b wijs van derzelver qualificatie, des tijds overge„ legd in handen der Commisfie, bij Uwe Vergade„ ring als toen tot onderzoek van deeze zaak ge„ committeerd , — geeven op nieuw reverentelijk te ,, kennen:

„ Dat z:j Onderger. op Maandag den i» Junij dee„ zes Jaars reeds ter kennis van Uwe Vergadering „ gebragr hebben, hoe, zeedert den 18 Julij des voo„ rigen Jaars 1790, hunne Gemeente verdooken ge„ weest is van den zoo nuttigen en algemeen begeer-

den Kuangeliedienst hunnes waarden Medebroeders

» JAN

Sluiten