Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 67 >

„ EXTRACT UIT DE HANDELINGEN

„van de groote vergadering „der neder d. geref. gemeente „ te rotterdam den 8 Oct. 1797.

„ Deeze Vergadering, belegd zijnde op verzoek van „ de Commisfie in de zaak van Ds. scharp, deelde „ dezelve aan de Vergadering mede hec zeer onaan„ genaam bericht, dat zij geinformeerd was, dat hec „ Provintiaal Befiuur van Holland een declinatoir be„ fluit betreklijk de laatfie Adresfen , zoo van Ds. „ scharp als van deeze Vergadering, door de Com„ misfie aan het zelve gedaan, genoornen hadt, en dat „ dus alle de aangewende poogingen tot herffcl van „ deezen onzen waardigen Medebroeder geheel vruch,, teloos waren afgeloopen ; —- welk rapport der Com,, misfie dan ook beveiligd werdt door eene, op heden „ bij Os. Prafes ontfangene, Misfive van het Provin' „ tiaal Beftuur, van den volgenden inhoud.

Fiat Infertio.

De Vergadering deezen ongunfiigen uitflag van „ alle de aangewende poogingen tot herfiel van haaren ,, waarden Medebroeder met aandoening en hartelijk: „ leedweezen verneemende, bedankte wel de Com„ misfie voor al den ijver, waar mede zij in deeze

zaak gewerkt hadt, doch was óónpaarig van „ oordeel dezelve te verzoeken te willen continueerev. % „ ten einde nader onderzoek te doen , of 'er ook nog „ eenige poogingen zouden kunnen -worden aangewend*

van welke men een gewenschter gevolg zou moogen „ verwachten. De Leeden der Commisfie . dit aan„ r.eemende, werden dus in deeze Commisfie van de „ Vergadering gecontinueerd , en gequalificeerd , om ,, in Ceezen, Pro re natd, te handelen"

Nieuwen dank zegge ik alle mijne Broederen voor dit vernieuwd bewijs hunner deelneeming in mijn lor, ook op dien tijd , toen alle hoon in eens benoomen fcheen; nieuwen dank voor hun èinpaarig befluit, om de zaak der biliijkheid en broederliefde nooit te hiaten vaaren; nieuwen dank bijzonder aan de Commisfie, die, niet verdrietig over zoo veel arbeida, niet moete a «8-

Sluiten