Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r< 70 y

Vader van een talrijk Gezin mij beroofd te vinden van de vafte en gereegelde inkoomden van mijn wettig bedaan , vooral in eenen tijd van dubbele laden der Maatfchappij; en dat, zonder misdaad, en onder een wel gegrond Protest tegen mijne befchuldiging; en eindelijk* door het homologeeren van het vonnis, door mijne befchuldigers zelve, tegen mijne confesfie, en buiten verdeediging, geweezen, behandeld te zijn als iemand , die voor den liurgerdaat gevaarlijk en voor de openbaare Godsdienstoefening nadeelig was; hadt mij bijna, in mijn haaden, doen uitroepen:

Omnia cum liceant, non Heet esfe bonum. V Staat alles vrij, maar niet, om eerelijk te -wezen.

De lesfen van den, in alles bemoedigenden. Godsdienst van den Heere jesus Christus, en eene langduurige ondervinding, dat Gods weg altoos heilig, wijs en goed is, en alle de paden des Heeren goedertierenheid voor die zijn verbond bewaaren , bemoedigden mij in mijn lot, en kémden de onrust, de kwelling en het verdriet, rot dille onderwerping en een aanbiddend zwijgen onder zijne hand , zonder welke ons niets ontmoet. INu of dan was 'er nog wel eene dille hoop in mij , dat éénmaal de rechtvaardigheid zou zeegevieren op allen list van tegenftand , en dat God , die , toen hij de weereld door zijn Woord heefc roebereid, de dingen, die niet waren, geroepen heeft, als of ze waren, en die in het beduuren van de gangen der eeuwen , en het volmaaken der tijden (want ook dien zin kan het Grieksch hebben , -rija vov/Ji* xttn^öi^tu tSs üiavec; kuxti ©s», Bebr. 11: 3. • het geen men ziet gebeuren uit onzichtbaare beginzelen , en langs ongeziene wegen , daarilelt , ook op zijnen tijd , naar zijne wijsheid , den wen-ch van zoo veele zachtmoedigen verhooren , en mijne rechtzaak richten zoude.

Den tij 1 dus en de gelegenheden , welke God in zijn eigen hand gedeld heeft, waakzaam en gedul h'g afwagtende , bleef het mijne zinfprtuk ; 'bi? De Hetre zal bet voor mij voleindigen, en ik bemoedigde mij met den inhoud van een oud Versje, door

eenen

Sluiten