Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«C 8r >

te zien; — zoo oordcelen Gecommitteerden, in „ naam en giqualificeerd ah vooren , dar de banden, die zijn Eerw. en de Gemeente aan eikanderen ver„ binden, van dien aart en diekradit zijn, dat zijn Eerw. „ dezelve niet zoo ligr verbreekt n, ons verlaaien, en, „ op het eerfte aanzoek, met een gerust gemoed , naar ,, eene andere Gemeente zou moogen vertrekken.

„ Gecommitteerden , hier bij aan Zijn Eerw. her„ innerende alle de verdere redenen en motiven, door „ hén in de mondelinge conferentie aan Zijn Eerw. „ voorgefteld, en de oplosfing van zijne gemoedelijke „ bedenkingen, welke allen hier niet gevoeglijk kun,) nen worden geinfereeid •; maar welker kracht Zijn „ Eerw. reeds toen verklaard heeft te gevoelen ; ver,, zoeken , raaden en vertrouwen , — in naam als ,, vooren, — dat Zijn Eerw. op alles, in de vreeze „ Gods, rijpelijk, geW hebbende, ten [poe dis. ft en , aan „ de Gemeente van Feenwoudtn fchrijve, om die 15e,, roeping geenen verderen voortgang te doen hebben , „ en onder ons in dezelfde betrekking, in broederlijke „ liefde blljve, om , is het dan niet door openbaare P>e„ diking (het geen God geeve, dat ook <p enig zij!) „ ten minften door gefprekken en gefchnften, mede ,, te werken ter verdeediging van het zuiver Euangelie, ,, en tot nut en blijdfebap onzer Gemeente, welke be„ ftendig betoont Zijn Eerw. zoo hartelijk te beminnen.

„ Gecommitteerden hoopen en vérwagten, dat Zijn ,, Eerw., hij den ontvangst van dit Declaratoir zich daa„ delijlt zoodaanig zal expl.ceeren, als aan den algemee„ nen wensch het meest beantwoordt. Biddende voorts „ God, alle deeze zaaken eindelijk zoo te doen uitloo-

pen, als meest lirekken kan tot eer van zijnen Naam,

tot nut en genoegen van Zijn Eerw. en rot bevoorde„ ring van den wejzenlijken welftand deezer Gemeente.

,. ROTTERDAM

„ den \%den October 1797.

Cg«0 j, J- J- le SAGE TEN BROEK. „ T. HuOG. „ P. DE SEI. Az. „ VV. VAN LOO. „ A. R R E E D V E LD. „ R. UIT HliNüKÜüK."

F Na

Sluiten