Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 93 >

„ veele over en wcêr geboudene gefprekken, b!j her„ haald binnen-ftaan, eindelijk, de Prelident vergende „ om alleen bij Ja of Neen te antwoorden, de On-

derget. repliceerde , Ja , conform de Publicatien, ,, wordende toen terftond aK Predikant in dee/.e < ie., meente gefufpendeerd. Waar op aanftonds de On„ derget. in den vollen Raad gefuliineerd heeft: 3, „ dat het Decreet op Hem niet toepasfelijk was, „ „ als hebbende niet geweigerd of gereftringeerd t

„ Proteftceiende tegen de Applicatie van het zelve, ,, „ en verzoekende dat Protest te no;uleeren , be„ „ neevens Copij der Refolutie, om hem te dienen, „ „ waar het behoorde." — Welk verzoek den ün„ derget. is geaccordeerd. ' a)

,, De Onderget. herhaalt hier letterlijk , her geen ,, Hij aan den toenmaaligen Raad Ichreef in zijne „ volgende Memorie ( waar van flraks nader) en „ het geene te vinden is in zijne gedrukte Deductie, „ pag. 67.

,, „ Hadt nu de Raad eenvouwig gezegd, dat zij, „ „ te vreden met de openhartigheid van den Onder„ „ get. en oordeelende , dat het van zelven fprak , „ „ Hem nu vroeg, of de Onderget. na deeze ver„ „ klaaring van zijne meening , nu gereed was de ., „ belofte gaaf te doen , zou de Onderget. eeven» „ „ gaaf geantwoord hebben. ., dat beloof ik." ,, ,, En hij is, zoo rasch de Raad hem op die wijze ., „ de vraag doet, nog alle oogenblikken gereed."

,, De Onderget. intusfehen , altoos verleerende in „ de billijke opinie , dat zijne zaak , naar recht , in „ flatu blijven zou , tot dat Hij Extract bekoomen „ ën geleegenheid tot nadere Jultificatie zou gekree„ gen hebben, is in dit rechtmaatig vertrouwen deer„ lijk te leur gefield ; want op denzelfden dag gaf „ de Raad van de Remotie des Onderget. kennis aan „ den Grooten Kerkenraad. Dit niet alleen , maar „ op denzelfden dag fchreef de Raad aan het Pro,, vintiaal Committé van Holland, en gaf kennis, in „ weerwil van des Onderget. Proteftatie, en zonder

„ re-

O) Vergel. Juftlficatoire Memorie, ia de Deductie9 pag. 59 en vervolgens.

Sluiten