Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 97 >

„ Op den sden Sepr. 1797 is wederom door den „ Onderget. een nader Request met Eiucidatie en „ verzoek van afdoening geprefenreeril , en onder„ fteund door een nieuw en ampel Request van den ,, Grooren Kerkenraad.

„ De benoemde Commisfie een tweederlei Rapport,1 „ het ééne conform, het verzoek van den Onderget! „ en de verdere Requeftranten , doch het andere on„ gunftiger, hebbende uitgebragt, twiftende alzoo de billijklieid des eenen met de vooroordeelen ann anj, deren ingeboezemd, heefc echter (zonder dar de „ Onderget. wil of mag onderzoeken , door welke ,, oirzaaken) het Provintiaal Beftuur goedgevonden, „ op den gdeh Oct. en na dat zeer veele Leden reeds „ vertrokken waren , bij meerderheid van jlemmen te „ neemen een fachetis Decreet, waar bij , zinder „ eenige motiven of redenen te melden , eenvouwig „ geperfifteerd is bij het Decreet van het voorige „ Provintiaal Beftuur, in dato 9 Dec. 1796, en de „ verzoeken van zoo veele duizenden Requeftran„ ten , ongemotiveerd , zijn geweezen van de hand. „ Tegen welke Conclufie echter de Prefident van hec „ Provintiaal Beftuur, de Burger ver reek, benee„ vens nog negen der prefente Leden, hebben ge„ protefteerd , en hunne aantekeningen., zoo in de „ Notulen als in de gedrukte Decreeten hebben doen 5, infereeren.

„ Zonder dat al wederom, tot nog toe, de Onderger. „ eenige legale kennis van dit befluit gekreegen heeft, „ maar ^alleen uit eene vriendelijke mededeeling van

den Grooten Kerkenraad , aan welken het zelve is „ toegezonden, daar van bewust geworden is.

„ Deeze is de ongelukkige , en met de gronden „ zelve van het tegenwoordige Beftuur, in veele op,, zichten, tegenftrijdige gefchiedenis der ongelukken, „ welke de ( mderget. nu geduurende den tijd van ruim ,, anderhalf Jaar heeft doorgezweet , en van welke „ hij, met zoo veele duizenden , de herfteliing van „ Uwlieder billijkheid en eerlijkheid verwagt.

„ II. Voortgaande, tot het ode ftuk: De Zaak zelve „ en de onschuldige oogmerken van den Onderget. „ vindt Hij zich vejpligt het volgende ender Uwlie„ der oog te brengen,

<3 » L>

Sluiten