Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C II o >

,, papiertjes, bij toeval, waren verlooren geraakt, en ,, dat dit alzoo de waaffbhijnelijke reden was , dat

de naamen van 9 Kinderen niet op de Lijften ge„ vonden wierden.

„ Gecommitteerden hebben , voor zoo veel hun 5, aangaat, gereedelijk voldaan aan het verzoek van

Regenten , om de genoteerde handelwijs der 84 5, Weeskinderen van esne goede zijde te beoordeelen, ■ v zoodanig zelfs, dat zij geene kwaade , geene onj, gwftige, zijde daar aan hebben kunnen ontdekken. j, . Ie geheele Groote Kerkeraad en ruim twee der, de gedeelte van de Gemeente openbaarden hunne

>•( rkleefdheid voor den Euangeliedienst van Ds.

scharp, en hunne begeerte, om zijn Eerw. daar |, ta " ■üiteld te zien. Uit het overige derde gedeelte Gemeente kwam niemand op, om die begeerte

tegen te werken. Men kon , men moest dit der, halven houden voor de algemeene èn éénpaarige -,' begeerte der Gemeente. Daar was hier geen twist, j, geene verdeeldheid; geene partijfchap! En waarom j, mogten dan die 84 Weeskinderen , uit een één-, vnudig en onfchuldig beginzel van verkleefdheid 5, aan den Euangeliedienst van Ds. scharp, hunne jj begeerte niet openlijk vereenigen met de ganfche J5 Gemeente, waar toe zij als Ledemaateri behooren, „ en uit v/elker ingezamelde liefdegaven zij, door - de aaminiftratie der Regenten , in naam dier Ge}J meente, hun tijdelijk onderhoud ontvangen? ' „ Gecommitteerden hebben wel eens in bedenking i genoomen, om een antwoord op dien brief te ont5, werpen , en aan deeze Eerw. Vergadering te pre£ fenteeren, waar in men Regenten, ter hunner vo!■? koomene gerustftelling , zou verzekeren , dat de 5) Kerkeraad niets onbehoorlijks, niets berispelijks, in e, de handelwijze hunner Kinderen ontdekt hadt. „ Dan, om verfcheidene redenen, welke voor al in j, deezen tijd gewigtig geoordeeld wierden, meenden ,, Gecommitteerden best te zijn, om die zaak te laa„ ten beruften , zoo als zij lag, en de handel„ wijze der regenten van de befte zijde te „ beichouwen , als voortfpruitende uit eene al te ,, groote fcrupuleusheid der Regenten, om de Regulen „ van Urde, bij geheel andere gelegenheden, of met

„ be-

Sluiten