Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 1-3 >

„ Gecommitteerden meenden dan nu ook verplig» ,, te zijn , om bij hun retour van dit hun weder„ vaaren kennis te geeven aan eenige Leden der Ge„ meente. Het geen ten gevolge hadt, dat, zeer „ weinige dagen daarna, zes Gecommitteerden uit da „ Gemeente aan den bovengemekien prefident over„ bragren negen Requeften, in zich bevattende de „ teekening van 1470 Ledemaaten , en agt da^cn „ laater nog 31 Requeften. in zich bevattendebde „ teekening van 3926 Ledemaaten, en alzoo te fa„ men 5396 Teekenaars. Welk getal de volgende) „ week aanmerkelijk zou zijn vermeerderd geweest, ,, indien niet de Prefident bij de tweede overbren„ ging verklaard hadt, dat dit getal reeds overvloedig „ genoegzaam was ter bereiking van het voorgeftelde „ oogmerk.

„ Gecommitteerden vleiden zich van dit oogens, blik af, dat de zaak van hunnen waardtgen Me„ debroeder in deeze Zitting van het Provintiaal Be,, ftuur eene gelukkige afdoening zou verkreegen ,, hebben. Dan menigvuldige bezigheden, en vooral „ gebeurenisfcn van gewigc, welke tegen het einde. „ van de maand Junij voorvielen, waren oorzaak, „ dat de zaak in die Zitting niet kon worden afge„ daan, maar de behandeling derzelve uitgefield bleef „ tot eene volgende Zitting in de maand°September.

„ Toen die tijd begon te naderen, wierd Ds. scharp „ te raade, om wederom een Request aan het Pro„ vintiaaj Befiuur te prefenteeren, met verzoek, om „ eene fboedige en gunftige afdoening. Zoo draa „ Gecommitteerden daar van kennis gekreegen had„ den, oordeelden zij ook nu wederom dit tentamen „ te moeten fecundeeren. 'Zij vervaardigden dan, en „ bragten , in naam en van wegen deeze Vergade„ ring, op den 5 September 1797, bij den meerge„ meiden Prefident in 's Hage over het navolgend

„ nader adres &c.

„ (Fiat infertio van Bijlage A.)

„ Gecommitteerden liadden althans nu, zoo uit „ verfcheidene converfatien met den Prtfident en „ andere Leden van het Provintiaal Beftuur, als uit H „ zij.

Sluiten