Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 'iiS >

„ te beruften in het geene Gecommitteerden daar ia „ verricht hebben, zonder daar voorder iets aan te „ doen."

Het duurde nu niet lang, of de hoop van de Vergadering op eenen meer gunftigen uitflag werdt voor een gedeelte vervuld , want op den iaden Februarij 1798 werdt, na een ampel Rapport van de Perfoneele Commisfie , bij den Raad der Gemeente , conform dat Rapport, met opene deuren, gedecreteerd:

„ Dat door mij aan den geest en aanfchrijving van ,, het Provintiaal Befiuur bij het afleggen oer Belofte „ was voldaan , en mijn Declaratoir alzoo hadt be„ hooren te worden aangenoomen. — Dat de voorige ,, Raad gehandeld hadt partijdig en onbillijk, — dat „ mijne Interdictie was onrechtvaardig, de Decreeten „ van het Provintiaal Commitié toe mijne dimisfie „ bij fwprife verkreegen ,• en mitsdien mijne klagten „ aan den tegenwoordigen Raad wel gefondeerd.

„ Dat voorts de Raad , ingevalle zij de zaak, als „ Domeftiek en alleen tot deszelfs Vergadering be„ hoorende , befchouwde , niet zou aarfelen de Be-

lofte, als waarlijk door mij gedaan, en, wat meer ,, is, door fchriftelijke verzeekeringen beveftigd, aan „ te neemen , en daar mede de Interdictie op te „ heffen en te ftellen buiten effect. Maar daar deeze „ Interdictie door een Provintiaal Decreet in eene „ dimisfie is geconverteerd, dat daarom het verzoek, „ zoo ah bet ligt, moest worden geweezen van de „ hand, ah niet zijnde van de Competentie van den „ Raad, welke mij renvoijeerde aan het Adminiftratief ,, Beftuur van het voormaalig Gewest van Holland, „ of waar zulks anders zou moogen behooren , met „ favorabele voorfebrijving , indien ik verkoos mij „ aldaar te adresfeeren."

Dit Decreet van den Raad , met algemeene blijdfehap in de Gemeente ontfangen , en door alle onpartijdigen toegejuicht, was wel onvoldoende om mij aan mijne Gemeente weder te geeven ; maar ftrekte mij echter tot ongemeene blijdfebap. Naauwkeuriger en onpartijdiger was toch nooit mijne zaak

on-

Sluiten