Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 14Ö >

„ ptrfoonen , goed recht te doen wedervaaren, heeft ons doen befluiten de klakten van den Suppliant naauwkeurig te onderzoeken, en derhalven het Re„ quest , door den Suppliant aan ons ingeleeverd, ,, ten fine daar van , te ftellen in handen eener Per„ foneele Commisfie , dewelke dan ook , na alles „ wat tot deeze zaak dienende was, rijpelijk te heb'ben overwoogen, en het gepofeerde van den Sup„ pliant met de Notulen deezer Vergadering , deeze „ zaak betreffende, te hebben geconfronteerd, gelijk „ ook met de Misfives , door onze Praedecesfeurert ,, en voormaalig Provintiaal JJeftuur, betreffende de„ zelve, gefchreeven, — hebben bevonden, dac het „ gepofeerde van den Suppliant bij zijne Requefte ,, alltzints conform de waarheid is, en derhalven des ,, Suppiiants fufpenfie in zijnen dienst, door onze ,, Prcedccesfeuren , verkeerdelijk en f?» onrechte is „ gedaan ; zoo als in het Rapport, door onze Pcr,, foneele Commisfie uitgebragt, en waar van aan „ den Suppliant Copij is gegeeven , breeder is ge„ detailleerd.

,, Het is dan aan deeze verkeerde voordragt, dat „ wij het veranderen der Stedelijke fufpenfie in eene „ effe'ctivé dimisfie van den Suppliant van zijnen Post „ a's Predikant bij de Gereformeerde Nederduitfche ,, Gemeente deezer Stad , doer het voormaalig Pro„ vintiaal Committé van Holland , alleen meenen te „ moeten toefchrijven, en, zonder welke Provintiaale „ difpofitie , Wij , na het volkoomen onderzoek der ,, zaake , geen oogenblik zouden geaarfeld hebben, ,, om aan het, zoo het ons voorkoomt, reebtmaatig ,, en billijk verzoek van den Suppliant, grrugfteund „ door den Grooten Kerkenraad en verre het groot,, fie gedeelte der Leden van het Gereformeerde Kerk„ genootfehap, te voldoen! — Dan, daar, na deeze ,, difpofitie van het voormaalig Provintiaal Beftuur „ van Holland, zijn berftel niet van onze competentie „ is , hebben wij gemeend het van onzen pligt te „ zijn Hem aan Uwlieder Vergadering te moeten renvoieeren , en Uwlieder gunjlige difpofitie ter „ zijner herfteliing te verzoeken.

„ Waar

Sluiten