Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 147 >

Waar mede Wij , na toewenfching van heil en „ aanbod van broedcrlchap, blijven

„rotterdam „ Uwe Medeburgers, „ den 06 Febr. 1798.

„ Het ide Jaar der Ba- „ De Raad der Gemeente

„ taajfebe Vrijheid. „ te Rotterdam.

(get.) JAN YS VANDER VLIET."

Alle welke Stukken , op denzelfden dag, gefteld zijn in handen van de Commisfie tot de zaaken van de Politie, zijnde de Burgers chandon, vander cocq, cos*ter en oltmans, om dezelve te examineeren en de Vergadering te dienen van confideratien en advies.

In deezen gunfiigen (tand der zaaken vleiden zich mijne Vrienden , mijne geheele Gemeenre, en alle onpartijdige liefhebbers van rechtvaardigheid en billijkheid, met eene fpoedige en verblijdende afdoening derzelve; en de lieden van doorzicht maakten weinig zwaarigheid Over eenige middelen van tegenwerking, welk.» 'door de perfoneelè Partijfchap werden in het werk gefield , om dien zoo algemeen gewenschten uitflag te verhinderen.

In de daad, — hoe ongelooflijk een kundig Leezer der laatst opgegeevene Stukken dit zou geoordeeld hebben , — de tastbaare onrechtvaardigheid mijner Remotie ; de openlijke verklaaring daar van , door den Raad , na hec naauwkeurigfte onderzoek , gegeeven ; de algemeene blijdfehap over dat Decreet; en de zoo fterke medewerking van een aantal bekende voorftanders der tegenwoordige orde van zaaken, maar te geUjk liet hebbers van mijnen Euangeliedienst en declneemers in mijn geluk en dat van mijne familie , heeft niet kunnen verhinderen , dat eenige weinigen , het zij hoofdig gezet op hunne bijzondere fentimenten, of geheel onkundig van den waaren toedragt en eigenlijken aart der zaaken in gefchil , of hollende door blinde Partijzucht en aangevuurd door K a on-

Sluiten