Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 15° >

enpartijdig oog befchouwd , was van weinis beteekenis. — Hec hinkte aan dat zelfde gebrek., dat het niet bewees de rechtvaardigheid mijner Remotie of her misdaadige van mijn Declaratoir , veel min de onbillijkheid van het Rapport der Commisfie of bet Decreet van den Raad; maar dac hec zich alleen gronde op mijne denkwijze en derzelver verdeediging voor de Revolutie, voorgefteld op eene. zeer éénzijdige en verkeerd gekleurde wijze. — Da.ir te boven had ik het genoegen , dat het zelye door niet êénen der Ditecteuren, zelfs niet door den zoo eeven genoemden protefleerenden Raad, en , met veel moeite , pas door naauwlijks een tiende gedeelte der Leden is onderteekend. — En door welke "? — meestal door de geenen , die van den warren toedragt der zaak, en van de gronden , in het Rapport vervat, de minde kundigheid hadden , en daar te boven meestal van eene andere Gezindheid waren, bij welke men dus zoo wel ' Godsdienftige als Burgerlijke partijdigheid zou moogen vooronderftellen. — Én wat beduidt dan de tegenkanting van zoo weittigen, in tegenftelling van zoo veele duizenden, waar onder zoo veelen der bekendfte en ijverigfte Patriotten, welke mijne herfteliing, mee zoo veel ernst, begeer den ?

Mij derhalven wederom verlaatende op de billijkheid mijner zaak, en vertrouwende, dat het Beftuur zelve fchielijk het gebrekkige in dit Antidotaal zou inzien , bleef ik den uitflag van alle de aangewende poogingen, roet bedaardheid en een biddend hart tot God, den beftuurer aller harten, lij-lzaam afwagten, —- zonder mij door eene nadere Memorie van Adftructie (welke niet moeilijk zou geweest zijn) tegen de gemelde poogingen te verzeccen.

ündertusfehen hadt de alleen wijze God , die onnafpoorlijk in zijne wegen is , beflooten mij door nieuwe flingeringèh te beproeven , en , terwijl mij wijsheid en doorzicht ontbrak , mij te leeren geheel afhanglijk van Hem, verloochend aan mij zelven en de aangewende middelen te worden , en in ftilheid af re wagten, wat weg Hij mij wijzen zoude.

Pas buiten de grenzen van mijn Vaderland ligt Loga, een vermaakiijk en welgeleegen Doip in Oostvries-

Sluiten