Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 155 >

het squitabèl Decreet, door den Raad deezer Ge,, meenre op dit fujec genoomen.

Dan, murgers bestuurders! hoe zeer de „ Ondergeteekende zich ook in ueezen met i ï ,, fpoedige, finaale en volkoomen gunftige difpofitie „ van Ulieden gevleid ha.iden , is het hun fte^.ls „ grievend, ja tèn boogden grievend, dat Uwe me„ nigvuldige en onafgebrookene bezigheden de rtëele „ afdoening in deeze zaak tot hier toe hebben ver„ hinderd.

,, Maar hoe zeer zij Ondergeteekende ook genoeg„ zaam zich verzeekerd houden, dat het Retarck ment „ in deezen aan geene andere , dan aan voorftaande oirzasken kan toegefchrecven worden ; zo vinden ,, zij echter zich ten uiterften gedrongen aan Uw„ lieder ferieufe attentie te brengen , dat de ver,, traaging in het formeel herfiel van deezen hunnen ,, Medebroeder in zeer veele opzichten niets dan de „ ailerfunefte gevolgen voor geheel deeze Gemeente „ en derzelver Keikelijke Vergaderingen kan naar „ zich fieepen , van welke funefie gevolgen de On„ dergeteekende de vrijheid neemen, door het voor„ ftellen van het nut zijner herfteliing, flechts een „ gedeelte in het kort aan Ulieden, burgers be,, stuurders! te doen gevoelen. „ li) Het fpoedig en compleet hetftel van Ds. ,, j. scharp, in zijnen wettigen Dienst, ,, is voor onze Kerkelijke Vergaderingen allernoodigst en wenfchefijk, ter beftendigé „ bewaaring van de, ten befte der Ge„ meente , zoo noodige Eendragt en har„ mö'nie., welke altoos.zoo gelukkig, en „ wel voornaamenlijk door zijne getrouwe ,, medewerking , in deeze onze Vergade,, ringen plaats heeft gehad , en door zijne ,, compleete herfteliing niet anders dan be„ veftigd , en , door zijue bijwoóning van ,, dezelve Vergaderingen geconfolideerd kan ,, worden.

„ o.) Naauwfijks zou 'er eenig middel te beden,, ken zijn , waar door in deeze talrijke Ge„ meente , en onder alle deszelfs Ledan, „ meerder zou kunnen worden gecontri-

3, bu-

Sluiten