Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ met de bijgevoegde qualificatie ter Vergadering inteleeveren.

„ Dan, Gecommitteerden hier op nader bedagt „ hebbende , vonden het raadzaam , om nog dien „ zelfden morgen een Brief aan den P.efiient te

fchrijven , en hem daar in onder de aandagt te „ brengen , dat dit geheele Adres ara afdoening een „ louter Incident was, het weik niets afdeedt, niets „ veranderde , in de zaak ten principaale. Dat de „ Stukken , waar op eigenlijk de dec fie moest ge„ bouwd worden , gefteld waren in handen van Ge„ committeerden , en bijgevolg, dat het nu geheel „ en alleen aan den Prefident ftondt , om de afdoe„ ning der zaak te befpoedigen , indien hij flechts „ Gecommitteerden wilde opwekken , of gelaften,

om, zoo fpoedig moogelijk, rapport te doen, het „ welk tevens op het vriendelijkst door hen verzogt „ en ten ernfiigfien aangedrongen wierdt.

,. De Prefident, deezen Brief voor het aangaan „ der Vergadering ontvangen hebbende , heeft ook „ aan het verzoek, daar in gemeld, voldaan,

„ De zaak fcheen dan nu zoo verre gebragt te „ zijn , dat alles zich fchikte tot eene fpoedige af„ doening. En Gecommitteerden vleidden zich te„ vens , zoo uit mondelinge converfatien, als uit „ zijdelingiche berichten , dat het rapport van Ge„ committeerden tot die zaak niet ongunftig zou zijn; „ in zoo verre zelfs, dat op Donderdag middag, den „ 29 Maart, even voor het aangaan der Vergadering, „ nog ftellig beloofd wierdt , dat den volgenden „ Vrijdag avond een rechtvaardig rapport zou wor„ den uitgebragt.

„ Maar ziet! eenige oogenblikken daar na , nog „ dien zelfden Donderdag , decreteerde de Vergade„ ring van het Adminiftratief Beftuur , dat deeze 3, zaak niet van haare competentie was, dat zij, „ volgends haare inftructie , niet bevoegd was De„ creeten van bet voormaalig Provintiaal Befiuur „ buiten effect te ftellen , en bijgevolg , dat de ke„ queftrant moest worden gerenvoieerd aan de Con„ ftitueerende Vergadering.

„ Deeze

Sluiten