Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< l?2 >

„ neeming van zijnen wettigen Euangeliedienst onder ons; en daar bij overweegende, dat het behartigen „ en bevoorderen van dit belang , zoo door deeze „ Vergadering zelve, als ook uit naam van verre het „ grootfte gedeelte der Gemeente aan hun is toebe„ trouwd, met last en verzoek, om alle middelen, „ welke hun , als daar toe dienltig en gefchikt zou„ den voorkoomen, te beproeven en te werk te „ ftellen ; op deeze gronden , zeggen wij , hebben „ uwe Gecommitteerden, zonder echter eenigfints te „ willen prcejudicieeren aan die Commisfie , welke „ fpeciaal verzogt en gelast is, om Os. scharp, ,, uit naam van deeze Eerw Vergadering , met de „ beroeping te Loga te feliciteeren , en tot een beftendig verblijf bij onze Gemeente te verzoeken, ,, zich verpligt en in gemoede gedrongen gevonden, ,, om aan zijn Eerw. bij meer dan ééne gelegenheid „ voortefiellen verfcheidene redenen en confideratien, „ welke hun toefcheenen gewigtig te zijn, en onder „ Gods medewerkenden zegen te kunnen dienen, om „ voor de beroeping te Loga te bedanken ; met dat „ gevoig , dat zijn Eerw. alle die redenen , niet al„ leen met alle liefde en befcheidenheid aangehoord „ en opgeteekend, maar ook daar bij beloofd heefc, „ dat Hij dezelve nader in ernftige en gemoedelijke „ overweeging zou neemen , en dat hij , met betui„ ging van, en onverminderd zijne fterke verkleefd„ heid aan deeze Vergadering en Gemeente, trachten „ zou aan licht en pligt te voldoen , en onder op„ zien tot God, met ootmoedige afbidding van God„ lijk onderwijs en beftiering in zijnen 'weg , eene „ zoodaanige keuze te doen, welke hij wenschte dat hem nooit berouwen , noch deeze Vergadering en „ Gemeente naderhand bedroeven zoude.

,, Gecommitteerden meenen dus verre gedefungeerd, en aan hunnen last en pligc voldaan te hebben; 9, althans zij zijn zich niet bewust iets verzuimd te „ hebben , het geen ter bereiking van het welmee„ nend , broederlijk en liefderijk oogmerk van deeze 9, Eerw. Vergadering en van de Rotterdamfche GeB, m< enre; — tot het herftel en verblijf van Ds. „scharp, — en ter bevoordering van zijn Eerws. „ en onzer aller belang eenigfints zou hebben kunnen

„ die-

Sluiten