Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 173 >

„ dienen, of door hen te werk gefteld worden. Zij ,, hoopen en vertrouwen ook , dac zij op dit alles „ de goedkeuring van deeze Eerw. Vergadering en „ van de Gemeente altijd zullen ondervinden.

„ Voorts heefc Ds. scharp deezen voormiddag „ ten Elf uuren bepaald, om door Ds.ten broek, „ als Prafes der beide Commhfien, zijn eindelijk be„ fluit, met betrekking tot de beroeping te Loga, „ aan deeze Eerw. Groote Vergadering te overhan„ digen en medetedeelen. Ten welken einde wij „ dan ook aan Ds. Prefes verzogt he'Dben, deeze „ Vergadering op dit uur te beleggen.

fget.) ,', T. J. LE SAGE TEN BROEK, U T. HOOG.

„ P. DE S E L Az.

„ W. VA N L O O.

' A. BR EË D' VEL D.

„R. UITDENBROE K."

Na dat door de Vergadering dit Rapport gehoord, al het verrichte goedgekeurd en de Commisfie hartelijk bedankt was, las de Piasfes voor eene Memorie, door mij ten zelfden dage ingezonden, en die luidde als volgt:

HOOG EN wel EERWAARDIGE ,, heeren! waardste mrdegenoo„ ten der heilige bediïmino! — '„ eerwaardige heeren ! getrqü„we medeopzieners deezer gk-

,, meente en vaders onzer ar" „ men! — tezaamenuitmaakends „de groote kerkenraads ver» „gadering der nf. derduitschk „ gereformeerde gemeente bin» „ nen deeze stad.

„ hartelijk geliefde medebroeders!

Van zeer vroege tijden af, na de gezeegende „ Kerkhervorming , en bijzonder zedert meer dan s, eene Eeuw , heeft de Rotterdamfche Gemeente

„ mer

Sluiten