Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 179 >

„ landsch Gewesr, met favorabele voorfcbrijving." „ vV*elke vooifchrijving dan ook door den Raad op

den Qóften Februari] 1. 1. gefchied is.

„ Deeze J unificatie , na een naauwkeürig en on„ partijuig onderzoek van meer dan ai Maand , is „ mij voor hec tegenwoordige genoeg. Zij bewijst ,, de billijkheid mijner klagten , en de gegrondheid „ van het appui, het welk mij Uwe Gecornmitteer„ den hebben veileend , en hec geen telkens door ,, deeze Vergadering, met zoo éénpaarige als voor-

beeldige broederliefde is geapprecieerd. — Teevens

zal deeze zelfde Juftificatie de grondllag zijn, waar „ op fen hier toe verbinde ik mij ten plegtigften) „ ik, bij de eerstmooglijke, mij gefchikt voorkoo-

mende, tijd, geleegenheid en omftandigheden, „ mijn voorder goed recht , met allen ijver zal ver„ volgen , daar en zoo ah ik , na rijp beraad en

goed advies, zal bevinden te behooren.

„ Geduurende deezen actueelen toeftand van zaa„ ken en onder het bepaald voorneemen van mijn „ goed recht te bevoorderen , is het U Hoog en „ Wel Eerw. niet onbekend , dar ik, na voor het „ prediken op de Nominatie bedankt te hebben, ,, eeven wel met volle éénpaarigheid der Mans - lede„ maaren , op .den 19 Februarij 1. 1. , beroepen ben ,, tot Predik int te Loga in Oost ■ vriesland , en dat, „ingevolge die ftemming, mij dezelve beroeping, „ naar gewoonte dier Kerken , is geconfereerd door „ den Hooggeb. Heere adolï Graave von we d " l, „ Heer dier Plaatfe , in qualiteit als Patronui Ec„ clefid, en dat ik die beroeping , met herhaalde „ prolongatie, eenen geruimen tijd genoomen heb in „ ernftig en gemoedelijk beraad.

„ Ik bedank de Eerw. Groote Vergadering , met „ hartelijke oprechtheid, voor de eer mij aangedaan, ,, door het toezenden eener expresfelijk benoemde „ Commisfie, ten einde mij te verzoeken bij U Lie„ den en in deeze Gemeente te blijven ; maar aller„ bijzonderst dank ik de gewoone en te vooren ge„ noemde Commisfie in mijne zaak, welke, bij ,, herhaalde en aandoenlijke broederlijke conferentien, „ alle mooglijke confideratien mij voorgefteld en alle

bedenkelijke aandiangen gebtuikt heefc , om daar Ma „ tot

Sluiten