Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 181 >

„ zonder iets re verliezen van mijn goed recht; zon„ der de b«naen los te maaken, die mij aan de Ge„ meente en aan U Lieden verbinden , en eene „ oieenigte bijzonderheden , hier niet gevoegelijk te melden ; oan vreeze ;k zeer mij aan God , aan „ mijne Familie , aan de Gemeente en U Lieden „ zelve, te zullen bezondigen, indien ik, al ie veel ,, mij beraadende met bijzondere geneegei,heden , de ,, (tem des Heeren mijnes Gods ongehoorzaam was.

„ Na meenige verzuchting toe den God der wijs,, heid om inlichting in zijnen, voor mij van weder,, zijden zoo moeilijken , weg; na bedaard en lang„ duurig onderzoek der redenen voor en tegen ; en „ na bedachtzaame regeling bij mij zelven van de „ wederzijdfche belangen en billijke voorwaarden, ,, ben ik dan eindelijk tot een b*.fluit gekoomen, „ onder oormoedig opzien tot Godlijke goedkeuring, „ het welk ik mij verpligt vinde ter kennisje van „ deeze Vergadering, onder eene fchokkende men-

geling van itrijdenae aandoeningen mijnes gemoeds,

te brengen.

„ Weet dan, — lieve Medebroeders! — dat ik „ mij verpligt gevonden hebbe de beroeping re Loga, ,, na zoo lang en emftig beraad, te aanvaarden; — „ doch niet dan onder deeze exprtsfe Conditiën:

I.J Dat ik daar mede nie s verlieze van mijn ,, recht op deeze mijne wettige Gemeente; „ neen maar de vrijheid boude , om , bij „ alle moogüjke gelegenheden het zelve te „ achtervolgen en te doen geiden; en, wan,, neer het God behaagt , in wiens hand „ tijden , ftonden en harten zijn , kalmer „ dagen te geeven en den geest der partij„ digheid te teugelen , tot U Lieden weder „ te keeren. —■ En gevolgelijk, dat ik der,, waards koomen zal zonder eenige ge» ,, woone losmaaking noch van deeze Ver„ gadering noch van de Eerw. Claslis van ,. Schieiand.

,, 3.) Dat ik 's Jaarlijks, zonder ander bezwaar, „ dan het bezorgen van den dienst, de vrij„ heid hebben moet, om zes weeken mijn „ Vaderland, Gemeente, Vrienden en achM 3 „ ter-

Sluiten