Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C 182 >

„ terblijvende Kinderen te gaan bezoeken, „ en mij in hun bijzijn , op den Vader„ landfchen grond, re verheugen. „ Onder deeze voorwaarden, beneevens eenige ,, andere , raakende het Tranfport, de Pas-poorten „ &c. mijnen Perfoon en Familie in het bijzonder „ betreffende, heb ik de beroeping aangenoomen, „ gebonden in dan geest, niet weetende wat mij „ daar ontmoeten zal, biddende God , dat Hij mij ,, voor naberouw bewaare , en alles doe uitloopen tot de eer van zijnen naam en tot weezenlijk heil „ van zijne Gemeentens.

„ Ziet daar, Eerwaardige Medebroeders ! na on,, gemeene en onbedenkelijke gemoeds- flingeringen, „ mijne keuze , in welke ik hoop , en , naar mijn „ befte weeten vertrouw, den wil van mijnen God, „ met ootmoed en vertrouwelijk , te hebben opge„ volgd , weg en lot voor het overige beveelende „ in zijne Vaderlijke handen.

„ Ik heb 'er flechts nog eenige weinge dingen bij „ te voegen, gedeeltelijk deeze Vergadering, gedeel,9 telijk mij zelven raakende.

„ A. Wat het eerfte aangaat, verklaare ik

„ «. Plegtig , dat ik , door deezen interme,, diairen ftap niet losmaake de wet,, tige en heilige banden , die mij aan „ deeze Vergadering en aan de Rotter„ damfche Gemeente verbinden. Ik ,, blijf mij, op gronden onzer Belij„ denis en Kerkenorde, bij mijne De,, ductie breeder gedetailleerd, befchou„ wen als wettig Leeraar deezer Ge* „ meente, en verlaat mijne plaatfe niet. „ Op dien grond zal ik , door billijke „ middelen , bij gepafte geleegenheid, ,, mijn recht vervolgen, en, het zij bij „ de Conftitueerende Vergadering, het „ zij bij het Wetgeevend Lichaam, vol,, gends de geprojecteerde Conftitutie „ daar te ftellen , het zij elders, waar „ het mogt behooren , geene gefchikte „ poogingen verzuimen , om de interdictie, welke de Raad (als boven » ge-

Sluiten