Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 188 >

„ vifeeren , om de Belofte als waarlijk door Ds. „ scharp gedaan, en wat nog meerder is, door „ fcbriftelijke verzeekeringen beveiligd, aanteneemen, „ en daar mede de interdictie optebeffen en te /lellen „ buiten effect. Maar , daar deeze interdictie door „ een Provintiaal Decreet in eene dimisfie is g con„ verteerd, en bet dus niet meer van de competentie „ haarer Vergadering befebouwd kan worden — den „ Requeflrant renvoijeeü aan bet Int<rmediair Ad* „ mini/ltatief Beftuur van bet voormaalig Mollandsck ,, Gewest, ms.t favorabele voosschkijvino, „ indien bij vei kiest zich a/daar te adre sfeer en.

„ Doch waar op ai wederom niets anders tor hier „ toe gevolgd is , dan dat de Vergadering van het „ intermediair Alminiitratief Beduur van het voor„ inaalig Hollandsch Gewest geoordeeld heeft, dat zij , uit hoofde van haare tegenwoordige inrichting „ en voorgefchreevene inftructie, niet bevoegd was, „ om Decreeten van het voormaalig Provintiaal Be„ ftuur buiten effect te ftellen , maar zijn Eerw. „ moest renvoijeeren aan de Conft.tueerende Ver„ gaderina, reprtfenteerende het Bataaftche Volk. „ Blijvende dus de zaak tot hier toe ongedecideerd, ,, en in ftatu quo.

„ Inmiddels heeft de Kerkenraad , op gronden en „ beginfelen, welke ten allen tijde bij ons Hervormd „ Kerkgenootfchap erkend en aangenoomen zijn, ten „ verzoeke van Ds. scharp, en op aandrang van ruim 8000 Leden der Gemeente, verklaard Ds. scharp, niettegenftaande zijne politieke interdictie „ en dimisfie , eevenwel te houden voor Kerkelijk „ wettig Predikant van Rotterdam ; gelijk dan ook „ fle Kerkenraad zijn Eerw. in alle gevallen als zoo„ danig blijft erkennen , en altoos, immers zoo lang de ban ien deezer betrekking niet wettig ver* „ brooken zijn, erkennen zal.

„ Daar nu Ds. scharp in zulk een tijdsgewrigt „ aanz..ek gekreegen heeft van de Hervormde Ge„ meente te loga in oost-vriesland, en wel, 3, op eenftemruige bcgeeite van alle haare Mans,, ledemaaten , met concurrentie en goedkeuring van „ den Hooggeb. Heere adolf graavk von we„ del &c. &c. als Patronus Redt ft* om in die

» Ge.

Sluiten