Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< i§9 >

„ Gemeente den Euangeliedienst in alle deszelfs dee« „ len te koomen vervullen , zoo heeft zijn Eerw. „ zich , deels op den vriendelijken en eenpaatigefl ., aandrang öier Gemeente, deels ter vpldoerringe a^n „ den lust zijnes harten , om het Euangelie van „ zijnen God en Zaligmaaker openlijk en vnjedjk te „ verkondigen, maar ook deels en bijzondeilijk uit „ aanmerking van den tot hier toe zoo or.gunttigen ,, en on zekeren uitflag zijner zaak in ons Vaderland, „ zich in gemoede verpligt en gedrongen gevonden, „ om provifioneel aan de begeerte van die Gemeente „ te voldoen ; zoodanig echter , en op dien voer, „ dat zijn Eerw. daar door geenzins wil gereekend „ worden zijne Kerkelijk wettige betrekking , en de „ naauwe lieldebanden, welke tusfchen de Gemeente „ van Rotterdam en Hem plaats nebben, te ont„ binden , of te verbreeken ; maar in tegendeel vsn

voorneemen is en zich verbonden heeft, om, met „ concurrentie en hulpe des Grooten Kerkenraads, 55 zijn goed recht te vervolgen , en zich ten dien „ einde , zoo dra^ tijd en gelegenheid 2ulks zal toe;) laaten, te adresfeeren aan de Conftitueerende Ver., gadering , of zoodanig Wetgeevend Ligm-.am , als „ bij de aanteneemene Conftiturie zal worden daar-

gefteld, of waar zulks als dan anders zou moogen ., behooren.

„ Het is dan op deeze gronden , dat zijn Eerw. van den Grooten Kerkenraad heef verzogt, om wel niet, uit aanmerking van Zijne wettige be„ roepinge te loga, en het gewillig opvolgen van „ dezelve,_ zijne betrekking als Kerkelijk wettig „ Leeraar in de Gemeente te Rotterdam te ontbin„ den , en Hem daar van eene gewoone Acte in „ forma te geeven, maar Hem alleen, onverminderd „ die betrekkinj», en de onafgebrookene voorrauu„ ring derzelve , ten genoegen van de Gemeente te „ loga, of ter voldoeninge van het Kerkbefluur in „ oost-vs iesland , daar zulks mogte nooóitf „ zijn, of gevorderd worden, te munieeren met eene „ Atteftatie van zijn Eerw. Leer, Leeven en Ver,, keeringe onder ons.

,, De Kerkenraad hier over gedelibereerd heb., bende, betuigde éÓNPAARiG , dat zij aan den

,, eenen

Sluiten