Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*C Ir*

ttedewerking tot mijn herftel en uwe deelneeming in mijne lotgevallen.

Uw God en de mijne, wien wij in zoo liefderijke vereeniging des geeftes te zaamen in deeze Gemeente gediend hebben , vergelde den arbeid uwer liefde en uwe gehoorzaamheid aan het bevel onzes Godlijken Meefters , met U te zeegenen in alles en tot alles! Dat uwe Perfoonen gelukkig , uwe Familien voorfpoedig, uw Dienstwerk zalig voor veeier harten, en uw lot en weg aan God bevoolen zij! Verblijd U in den bloei van onze Gemeente en ziet dezelve toereemen, onder uwe godvruchtige poogingen, in kennis en genade , gefticht worden , vrede hebben , en wandelen in de vertrooftingen van den H. Geest! — Draagt mij beftendig die zelfde vriendfchap toe, welke gij mij tot hier toe hebt beweezen , en onderfteund mijn vertrouwen op God door uwe broed.rlijke gebeden. Van mijne zijde beloof ik U altoos dezelfde hoogachting, dezelfde liefde, het zelfde eerlijk, openhartig en onveranderlijk Broedeihart, en ook daar , waar Eeuwige Barmhartigheid de fmeekingen des armen en verdreevenen niet zal afwijzen, zal mijn gebed voor U zijn , op ,dat God uit zijne algenoegzaamheid allen uwen nooddruft vervulle door jesüs Christus!

Vaart wel, Eerwaardige Ouderlingen en getrouwe Diaconen! -— Uwe waare geneegenheid, uwe ééi'paarige befluiten tot mijne wettig- verklaaring en bijftand in mijne poogingen, uw vriendelijke omgang, uwe ftandvaftige getrouwheid, en het éénftemmig getuigfchrifc, mij door U , tot een gedenkftuk uwer liefde en die mijner Amptsbroederen, snedegegeeven, verbinden mij voor altoos dankbaar aan U Lieden. Gezeegend moete uw lot in de weereld , allezints goed uw opgang in de Kerk onzes Gods , vruchtbaar uw werk ren nutte der Gemeente , algemeen uwe achting , Euangelisch uw hart cn zalig uw fterfuur zijn! — Bewaart toch ongefchonden de Eéndragt en Broederliefde in uwe Kerkelijke Vergaderingen. Beleeft nimmer de akelige geleegenheden, om verdrukte Broederen te moeten helpen , maar , zo dat onverhoopt gebeurt, gedraagt U dan altoos, gelijk gij

je-

Sluiten