Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. 5

geerte van de Heer Mesmer keerde hij hemden rug toe, en de Magnetifeur Hak op den affland van 7 of 8 voeten zijn vinger na hem toe, dit duurde twee minuten , gcduurende welke tijd de gouverneur op de herhaalde vraagen van Dr. Mesmer, of hij niets gewaar wierd, boertige en bcfpottende antwoorden gaf, de Doétor wenkte het gezelfchap op eene veel beteekenende wijze met het hoofd toe, en bewoog intusfchen zijn vinger op en neèderwaards en eenigfints kringsgewijze; de lijder zeide nu een foort van huivering in het bovenfle gedeelte van den rug gewaar te worden , hetgeen hij egter aan de uitwerking van het vuur, nabij het welk hij ftond, toefchreef; men begaf zich dus naar een ander gedeelte der zaal , en hervatte de proefneeming, dit gevoel hielt egter ftand en vermeerderde dermaate, dat de gouverneur zeide , hetzelve bij niets beeter te kunnen vergelijken , dan bij een ftroom van kookend water, welke in de vaten van zijn rug en fchouders rond liep : Het gevoel wierd eindelijk zoo heevig, dat hij weigerde zich verder aan deeze proefneeming te onderwerpen; hij wierd egter hier toe overgehaald, de Heer des huizes hield zijnen eenen arm en ik zelf zijnen anderen vast, bij de verdere voortgang egter deezer proeve wierd de hitte zoo onverdraaglijk, dat hij zich met geweld aan onze handen onttrok; deeze hitte wierd dooreen overvloedig zweet van het aangedaafie deel gevolgt.

A 3, Mes-

Sluiten