Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. 13

moogens der verbeeldings - kragt den ruimen teugel te vieren, in het vormen van de buitenfpooriglte denkbeelden; men heeft meermaalen de burgerlijke gefchiedenisfen aangemerkt als de gedenkfchriften der rampen van het menschdom, de kerkelijke historie als dc archiven onzer dwaalingen, eene wel gefchreeve kerkelijke gefchiedenis, zoude dtis veelligt uit dcezen hoofde een der leerzaamfte boeken des waerelds zijn.

Hier komt nog eene andere reeden bij, die het Dierlijk Magnetismus een bijzonder regt op onzen aandagt geeft , namelijk , dat eeven deeze zelfde dwaasheid, gelijk de Heer Thouret aanmerkt, voor twee eeuwen veeier geeften beheerschte; het is derhal ven onzer opmerking overwaardig te onderzoeken , welke verfchillende beweegoorzaaken 'er vereischt wierden , om het menschdom te begochelen in eene eeuw van onweetenheid , en in onze zoo verligte tijdkring, in het begin der zeventiende, en bij het einde der agriende eeuwen ; met één woord, om eene linie van vergelijking te trekken, tusfchen de opgewarmde (tellingen van eenen Mesmer , en de oorfpronglijke van Paracelsus, Maxvvel, Digby en andere.

Daar men nu, ten einde in de befchouwing van het Dierlijk Magnetismus beeter te flaagen, de zaak zoo veel mogelijk in een helder daglicht moet Hellen, zal het volgend berigt daarvan, door eenen

Frank-

Sluiten