Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 VERHANDELINGEN over het

zoek deezer zaak was opgedragen ontdekten weldra dat het gantfche geheim der zoogenaamde bezeetenen in niets anders beltond, dat in geveinsde ftuiptrekkingen.

Ten agtfle , in zeer veele gevallen fchijnt het oogmerk der Magnetifeurs meer te zijn, om bij de aanfchouwcrs verwondering, dan om geneezmg bij hunne lijders te weeg te brengen, daar doch de ftuipen, die hierdoor verwekt worden, gewisfelijk nadeel moeten véroorzaaken , al was het niet anders , dan het verkrijgen van eene hebbelijkheid van zoo eenen ftaat, zonder eenig hier aan geëevenreedigd voordeel.

Ten negende, er zijn fommige plaatslijkekwaaien , waarin het Dierlijk Magnetismus kragteloos is, er zijn, gelijk Mesmer zelf erkend, lieden die Voor hetzelve niet vatbaar zijn, zoude dit ook een agterdeur zijn , welke de voorllanders deezer konstbewerking ten hunnen nutte open houden, ten einde reeden te geeven van de mislukkingen hunner konst in fommige gevallen ?

Ten tiende, de beroeming van een algemeen en voor alle kwaaien gefchikt geneesmiddel uitgevonden te hebben, is eene fnoeverij, die deeze verligte eeuw geheel en al onwaardig is.

Ten elfde, de zoo bekende uicwcrkfels van een gevoelig zenuwgellel, zijn zonder eenig buitengewoon bijkomend vermoogen, genoegzaam, om reeden

Sluiten