Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

64 VERHANDELINGEN over rot

den Heer Deslon een bijzonder vertrek en bac* quet , ten gebruike der Gecommitteerden gereed i gemaakt, wcrwaards de Gecommitteerden zich eenmaal in elke week begaven: bij elke proefneming wierd met deeze konstbewerking, gcduurendc twee en een half uur, aangehouden, de ijzere ftaf raakte het linker hypochondrium, zij waaren met een koord aan elkander gehegd, en vormden van tijd tot tijd de hier voor befchreeve aaneenfchaakeling met de vingers cn duimen.

Zij wierden door den Heer Deslon , of, in zijn afweezen, door een zijner aankweekelingen gemagnetifeerd , fommige hunner onderwierpen zich meermaalen cn geduurende langer tijd aan de werking van het Magnetismus , en dit waren voornaamelijk zij , die uic hoofde van hun lighaamsgeftel hiervoor het meest vatbaar fchcenen , de konstbewerking gefchiedc fomwijlen met de vinger en de ijzere ftaf langs verfchillende lighaams deelen afgeleid, fomwijlen door het aanleggen der handen, en drukking met de vingers, zoo op de hypochondria, als op het epigastriitm.

Fsiet een der Gecommitteerden wierd eenige aandoening gewaar, ten minften geene, die aan de werking van het Magnetismus kon toegefchreeven worden , fommige derzelver zijn van een fteevig lig» haams-geftcl, andere zijn minder fterk cn zijn wel eens aan ftremmir.gen in hunne gezondheid onderhee-

vig>

Sluiten