Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. 69

met de vingers in hec werk gefield; deeze drukking was voor haar zeer fmercelijk ; coen daarna de vinger naar de breuk gerigc wierd, klaagde zij weegens hoofd-pijn, coen de vinger voor haar aangezigc geplaatsc was, zeide zij, dac zij geen adem konde haaien.

Bij eene herhaalde op- en needer-waardfe beweeging der vinger, klaagde zij over onverwagte fchokken in hec hoofd en de fchouders, even gelijk die , welke door een opfpringen van fchrik veroorzaakt worden, bij voorbeeld, bij hen, die onverwagt mee koud water in het aangezigc gefprengd worden; foortgelijke opfpringingen fcheen zij zelf gewaar te worden, wanneer haare oogen geflooten waren; wanneer men haar met geflooten oogen de vingers onder de neus hield, klaagde zij over een foorc van flaauwce, zoo lang zij daar gehouden wierden.

De zeevende lijder Jofeph Ennuyé, ondervond foortgelijke aandoeningen, offchoon in een minderen graad.

Van deeze zeeven lijders gevoelden vier volflrekc niets, drie alleen hadden hier van eenige gewaarwording; deeze uitwerkfelen fcheenen den aandagc der Gecommicteerden waardig te zijn, en vorderden een naauwkeuriger onderzoek.

De Gecommitteerden, ten einde verder licht hier in te erlangen, en hunne denkbeelden ten deeE 3 zen

Sluiten