Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fo VERHANDELINGEN over het

zen opzigte nader op te helderen, beflooten hunn© proeven te herhaalen op lijders, in andere omflandigheeden geplaatst, en gekoozen uit eene meer befchaafde clasie, die men van geene flinkfche oogmerken verdenken konde , en wien verftand hen in ftaat ftelde, om reeden te vraagcn en van het geen zij gewaar wierden een getrouw en naauwkeurig verflag tegeeven; Mevrouwen B— en de F—de Heeren M— en R - wierden met de Gecommitteerden tot dit bijzonder bacquet toegelaaten, men verzogt hen , hetgeen zij gewaar wierden op te merken, zonder al te aanhoudend en ingefpannen daar aan te denken. De Heer M— en Mevrouw 4e V—, waaren de eenigften , die eenige buitengewoone gewaarwording hadden, de Heer M—had een onpijnlijk gezwel in de geheele geleeding der knie, en eene aanhoudende pijn in de knie-ichijf, hij verklaarde geduurende de konstbewerking , dat hij in geen gedeelte van zijn lighaam iets gewaar wierd, dan alleenlijk in dat oogenblik, wanneer de vinger langs de aangedaane knie gebragt wierd, hij meende dan in dat deel, waarin hij gewoonlijk pijn had, eene geringe warmte gewaar te worden. — Mevrouw de V — door eene ziekte der zenuwen aangetast, was meermaalen op het punt, om geduurende de bewerking in ilaap te vallen; na dat men geduurende één uur en 19 minuuten , zonder tusfchenpoozing , daar meede aangehouden had, en

dan

Sluiten